ผลของช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวพรอพอลิสของชันโรงต่อปริมาณฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

Main Article Content

อิมรอน มีชัย
อิสมะแอ เจ๊ะหลง

บทคัดย่อ

พรอพอลิสจากผึ้งชันโรงเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีการรายงานถึงฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีหลายชนิด ซึ่งถูกสร้างจากส่วนผสมของยางจากพรรณไม้ตามแหล่งที่อยู่อาศัยของผึ้งชันโรง โดยงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลของการเก็บเกี่ยวพรอพอลิสต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี โดยเก็บตัวอย่างพรอพอลิสจากชันโรงทั้งหมด 2 สายพันธุ์ ประกอบด้วยสายพันธุ์ Geniotrigona thoracica และ Heterotrigona itama จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 2 เดือน จากอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณฟลาโวนอยด์รวมต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพรอพอลิสของแต่ละสายพันธุ์ จากการศึกษาพบว่า ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของ G. thoracica และ H. itama อยู่ในช่วง 42.33 ถึง 169.67 และ 93.33
ถึง 186.00 มิลลิกรัม เควอซิทินต่อ 100 กรัมสารสกัด ตามลำดับ โดยในช่วงเดือนที่มีปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสูงของสายพันธุ์
G. thoracica คือ เดือนธันวาคมถึงมกราคม และเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ส่วนสายพันธุ์ H. itama คือ เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน เดือนธันวาคมถึงมกราคม และเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ซึ่งปริมาณฟลาโวนอยด์รวมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงการเก็บเกี่ยวอาจเกี่ยวข้องกับความแตกต่างของชนิดพืชพรรณในแต่ละฤดูกาล สำหรับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ
ฟลาโวนอยด์รวมมีความสัมพันธ์กันน้อย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเสริมฤทธิ์หรือต้านฤทธิ์กันกับสารประกอบกลุ่มอื่นของสารสกัดพรอพอลิส อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นเบื้องต้นว่าช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อปริมาณองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ชีวภาพของพรอพอลิส

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

รุ่งรัตน์ นิลธเสน. 2559. ไนตริกออกไซด์กับโรคหลอดเลือดตีบแข็ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 21(1): 71-79.

บุษราคัม สิงห์ชัย, จันทร์จิรา ขอจุลซ้วน และปาริฉัตร ด้วงทอง. 2560. พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของชาเล็บรอก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25(5): 830-838.

อัญชลี สวาสดิ์ธรรม. 2556. มหัศจรรย์ชันโรง. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.

อิมรอน มีชัย และอิสมะแอ เจ๊ะหลง. 2561. ปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรงในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี 8(2):65-72.

Athikomkulchai, S., Awale, S., Ruangrungsi, N., Ruchirawat, S., and Kadota, S. 2013. Chemical constituents of Thai propolis. Fitoterapia 88: 96-100.

Bankova, V. S., De Castro, S. L., and Marcucci, M. C. 2000. Propolis: recent advances in chemistry and plant origin.

Apidologie 31(1): 3-15.

Batista, M. C. A., Abreu, B. V. B., Dutra, R. P., Cunha, M. S., Amaral, F. M. M., Torres, L. M. B., and Ribeiro, M. N. S. 2016.

Chemical composition and antioxidant activity of geopropolis produced by Melipona fasciculata (Meliponinae) in flooded fields and cerrado areas of Maranhão State, northeastern Brazil. Acta Amazonica 46(3): 315-22.

Bendary, E., Francis, R. R., Ali, H. M. G., Sarwat, M. I., and El Hady, S. 2013. Antioxidant and structure-activity relationships (SARs) of some phenolic and anilines compounds. Annals of Agricultural Sciences 58(2): 173-181.

Castaldo, S., and Capasso, F. 2002. Propolis, an old remedy used in modern medicine. Fitoterapia 73(Suppl.1): S1-S6.

Cheurthong, P., Naksing, R., and Jongjitvimol, T. 2016. Niche of stingless bee, Tetragonilla collina in Wat Jadee Yod Duan, Phitsanulok province. PSRU Journal of Science and Technology 1(2): 34-44.

Freitas, M. O., Ponte, F. A. F., Lima, M. A. S., and Silveira, E. R. 2008. Flavonoids and triterpenes from the nest of the stingless bee Trigona spinipes. Journal of the Brazilian Chemical Society 19(3): 532-35.

Huang, S., Zhang, C. P., Wang, K., Li, G. Q., and Hu, F. L. 2014. Recent advances in the chemical composition of propolis. Molecules 19(12): 19610-19632.

Ibrahim, N., Mohd Niza, N. F. S., Mohd Rodi, M. M., Zakaria, A. J., Ismail, Z., and Mohd, K. S. 2016. Chemical and biological analyses of Malaysia stingless bee propolis extracts. Malaysian Journal of Analytical Sciences 20(2): 413-422.

Ishizu, E., Honda, S., Vongsak, B., and Kumazaw, S. 2018. Identification of plant origin of propolis from Thailand stingless.

Natural Product Communications 13(8): 973-975.

Liben, T., Atlabachew, M., and Abebe, A. 2018. Total phenolic, flavonoids and some selected metal content in honey and propolis samples from South Wolo zone, Amhara region, Ethiopia. Cogent Food & Agriculture 4: 1-12.

Makchuchit, S., Itharat, A., and Tewtrakul, S. 2010. Antioxidant and nitric oxide inhibition activities of Thai medicinal plants.

The Journal of Medical Association of Thailand 93(suppl.7): s227-s235.

Meda, A., Lamien, C. E., Romito, M., Millogo, J., and Nacoulma, O. G. 2005. Determination of the total phenolic, flavonoid and proline contents in Burkina Fasan honey, as well as their radical scavenging activity. Food Chemistry 91(3): 571-577.

Meechai, I., Phupong, W., Chunglok, W., and Meepowpan, P. 2016. Anti-radical activities of xanthones and flavonoids from

Garcinia schomburgkiana. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 8(9): 235-238.

Moreno, M. I., Isla, M. I., Sampietro, A. R., and Vattuone, M. A. 2000. Comparison of the free radical-scavenging activity of propolis from several regions of Argentina. Journal of Ethnopharmacology 71(1-2):109-114.

Ng, R. F. L., Abidin, N. Z., Shuib, A. S., and Ali, D. A. I. 2015. Inhibition of nitric oxide production by Solanum melongena and Solanum macrocarpon on RAW 264.7 cells. Frontiers in Life Science 8(3): 241-248.

Panche, A. N., Diwan, A. D., and Chandra, S. R. 2016. Flavonoids: an overview. Journal of Nutritional Science 5(e47): 1-15.

Rao, U. S. M., Ahmad, B. A., and Moh, K. S. 2016. In vitro nitric oxide scavenging and anti-inflammatory activity of different solvent extract of various parts of Musa paradisiaca. Malaysian Journal of Analytical Sciences 20(5): 1191-1202.

Salatino, A., Teixeira, É. W., Negri, G., and Message, D. 2005. Origin and chemical variation of Brazilian propolis.

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2(1): 33-38.

Sanpa, S., Popova, M., Tunkasiri, T., Eitssayeam, S., Bankova, V., and Chantawannakul, V. 2017. Chemical profiles and antimicrobial activities of Thai propolis collected from Apis mellifera. Chiang Mai Journal of Science 44(2): 438-448.

Sanpa, S., Sutjarittangtham, K., Tunkasiri, T., Eitssayeam, S., and Chantawannaku, P. 2012. Ultrasonic extraction of Thai propolis for antimicrobial and antioxidant properties. Advanced Materials Research 506: 371-374.

Vit, P., Pedro, S. R. M., and Roubik, D. W. 2012. Pot-honey: a legacy of stingless bees. New York: Springer.

Wang, X., Sankarapandian, K., Cheng, Y., Woo, S. O., Kwon, H. W., Perumalsamy, H., and Ahn, Y. J. 2016. Relationship between total phenolic contents and biological properties of propolis from 20 different regions in South Korea. BMC Complementary and Alternative Medicine 16(65): 1-12.

Zarate, M. S. H., Juárez, M. R. A., García, A. C., López, C. O., Chávez, A. J. G., Garfia, J. J. N. S., and Ramos, F. A. 2018. Flavonoids, phenolic content, and antioxidant activity of propolis from various areas of Guanajuato, Mexico.

Journal of Food Science and Technology 38(2): 210-215.