เผยแพร่แล้ว: 2020-09-29

ผลของวัสดุปลูกและปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตของพรมญี่ปุ่น

ชมัยพร อนุวงศ์, สุริยา ก่อสินวัฒนา, สมลักษณ์ มะโรงชัย

304-314

การใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการยับยั้งเชื้อราบนยางแผ่นธรรมชาติ

จันทิมา ชั่งสิริพร, พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า, กาญจนา ขันทกะพันธ์, นิรณา ชัยฤกษ์

251-355

การจัดการเพาะฟักแม่ปูม้า (Portunus pelagicus) ไข่นอกกระดองสีเทาดำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทางการประมง

ไพโรจน์ แก้วมาก, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, จักรพงษ์ หรั่งเจริญ, ประกายดาว ยิ่งสง่า, ยุทธพล สาเอี่ยม

392-399