การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Tomato leaf curl New Delhi virus โดยใช้เพปไทด์สังเคราะห์เป็นแอนติเจน

Main Article Content

กานต์ชนก โพธิ์ชะคุ้ม
รัชนี ฮงประยูร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) ซึ่งเป็นเชื้อในกลุ่มเบโกโมไวรัสที่เข้าทำลายพืชวงศ์แตงในประเทศไทย โดยใช้เพปไทด์สังเคราะห์เป็นแอนติเจน ซึ่งพิจารณาจากบริเวณที่เป็น epitope บนโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคโดยอ้างอิงจากลำดับกรดอะมิโนและโครงสร้างของโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคของเชื้อ African cassava mosaic virus (ACMV) และเชื้อ ToLCNDV ที่พบในประเทศไทย เพปไทด์สังเคราะห์มีขนาด 20 เรสิดิวส์ คือ NIKTKNHTRRPTGTPQDFGE โดยนำไปพ่วงกับ bovine serum albumin (BSA) และฉีดกระตุ้นกระต่ายพันธุ์ New Zealand White ตามโปรแกรมดังนี้ ฉีดกระตุ้นด้วย peptide-BSA conjugate ในสัปดาห์ที่ 1 และ 5 โดยฉีดเข้าทางใต้ผิวหนังบริเวณคอของกระต่าย (subcutaneous injection) และเข้ากล้ามเนื้อบริเวณขาหลัง (intramuscular injection) ตามลำดับ เริ่มเก็บเลือดจากใบหูในสัปดาห์ที่ 6-15 โดยเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พบว่าแอนติซีรัมมีค่าไตเตอร์อยู่ระหว่าง 25,600-51,200 โดยแอนติซีรัม
ในสัปดาห์ที่ 9 มีค่าไตเตอร์สูงสุดคือ 51,200 ในขณะที่แอนติซีรัมในสัปดาห์ที่ 6-8 และ 10-15 มีค่าไตเตอร์เท่ากับ 25,600
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแอนติซีรัมที่ผลิตได้ อัตราส่วน 1:200 ในการทำปฏิกิริยากับเชื้อ ToLCNDV ด้วยเทคนิค indirect plate-trapped antigen enzyme-linked immunosorbent assay (indirect PTA-ELISA) พบว่ามีความไว
ในการทำปฏิกิริยากับน้ำคั้นพืชเป็นโรคได้ถึงค่าการเจือจางที่ 1:320 งานวิจัยนี้เป็นรายงานแรกที่สามารถผลิตแอนติบอดี
ซึ่งมีความจำเพาะต่อเชื้อ ToLCNDV เพียงชนิดเดียว โดยไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัสอื่นที่นำมาทดสอบจำนวน 21 ชนิด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณัฐพร บุตรนุช, วิชัย โฆสิตรัตน และสุจินต์ ภัทรภูวดล. 2562. การประเมินความต้านทานของพืชวงศ์แตงบางชนิดต่อเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus. วารสารวิชาการเกษตร 37(1): 14-26.

ธีร์วศิษฐ์ แพทย์สมาน, รัชนี ฮงประยูร และสิริกุล วะสี. 2560. โพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างพริก: การผลิต คุณสมบัติ และการนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(3): 403-414.

รุ่งทิพย์ จั่นเพ็ชร, วิชัย โฆสิตรัตน, Scott Adkins และสุจินต์ ภัทรภูวดล. 2559. การพัฒนาเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) เพื่อการตรวจสอบเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus ของพืชวงศ์แตงในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(2): 221-230.

สรรชัย จันทะจร และรัชนี ฮงประยูร. 2560. การผลิตโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคลูกผสมเพื่อการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ

Tomato leaf curl New Delhi virus – [Thailand: Kanchanaburi: Cucumber: 2012]. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(3): 415-429.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2561. ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์. กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. http://www.oae.go.th/view/1/ปัจจัยการผลิต/TH-TH (20 พฤษภาคม 2562).

Agdia. 2020. ELISA reagent set for Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) - cucurbit. Agdia incorporated. https://orders.agdia.com/agdia-set-tolcndv-cuc-alkphos-sra-38900 (7 January 2020).

Böttcher, B., Unseld, S., Ceulemans, H., Russell, R. B., and Jeske, H. 2004. Geminate structures of African cassava mosaic virus. Journal of Virology 78(13): 6758-6765.

Brown, J. K., Idris, A. M., Alteri, C., and Stenger, D. C. 2002. Emergence of a new cucurbit-infecting Begomovirus species capable of forming viable reassortants with related viruses in the Squash leaf curl virus cluster. Phytopathology 92(7): 734-742.

Chiemsombat, P., Kittipakorn, K., Patarapuwadol, S., Tantiwanit, Y., and Attathom, S. 1996. Cucurbit geminiviruses in Thailand.

In The Third Asia–Pacific Conference on Agricultural Biotechnology. pp.15. Melia Hua Hin Hotel, Prachuap Khiri Khan.

Chakraborty, S. 2008. Tomato leaf curl viruses from India (Geminiviridae). In Encyclopedia of Virology. B. W. J., Mahy, and M. H. V.,

van Regenmortel, eds. pp. 124-133. London: Elsevier.

European and Mediterranean Plant Protection Organization. 2019. Current EPPO member countries. European and Mediterranean Plant Protection Organization. https://www.eppo.int/ABOUT_EPPO/eppo_members (28 October 2019).

Hermanson, G. T. 1996. Bioconjugate techniques. California: Academic Press.

Ito, T., Sharma, P., Kittipakorn, K., and Ikegami, M. 2008. Complete nucleotide sequence of a new isolate of Tomato leaf curl

New Delhi virus infecting cucumber, bottle gourd and muskmelon in Thailand. Archives of Virology 153(3): 611-613.

Lacatus, G., and Sunter, G. 2008. Functional analysis of bipartite begomovirus coat protein promoter sequences.

Journal of Virology 376(1): 79-89.

Laemmli, U. K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature 277(5259):

-685.

Moriones, E., Praveen, S., and Chakraborty, S. 2017. Tomato leaf curl New Delhi virus: an emerging virus complex threatening vegetable and fiber crops. Viruses 9(10): 1-18.

Thailand Bioresource Research Center. 2019. Antibodies. Thailand Bioresource Research Center. https://tbrcnetwork.org/antibodies/result.php (7 January 2020).

Vincent, N. F. 2013. Geminivirus protein structure and function. Molecular Plant Pathology 14(6): 635-649.