ผลของการหมักอาหารครบส่วนสำเร็จรูปต่อองค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพการหมัก

Main Article Content

สายัณห์ สืบผาง
วิมลศิริ สีหะวงษ์
ชัยประเสริฐ บุญเสริม

บทคัดย่อ

        แนวทางใช้วัตถุดิบอาหารที่เปียกร่วมกับเทคโนโลยีการหมักจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอาหารสัตว์งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลขององค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพอาหารหมักผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของอาหารหมักที่ประกอบวัตถุดิบที่แตกต่างกัน วางแผนงานทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ปัจจัยทดลอง คือ หญ้าเนเปียร์หมัก อาหารครบส่วนหมักสำเร็จรูป-หญ้าเนเปียร์ และอาหารครบส่วนหมักสำเร็จรูป-ฟางข้าว โดยบรรจุในกระสอบพลาสติกในสภาพไร้อากาศ (25 กิโลกรัม/กระสอบ) ภายหลังหมัก 0 7 21 และ 60 วัน จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ค่าน้ำหนักวัตถุแห้งและค่าโปรตีนมีค่าอยู่ในช่วง 35.34 - 42.50 และ 11.62-11.98 ตามลำดับ ค่าน้ำหนักวัตถุแห้งมีแนวโน้มลดลงเมื่อวันหมักเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามค่าโปรตีนไม่มีค่าเปลี่ยนแปลง ค่าความเป็นกรดด่างของอาหารทดลองมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.001) โดยความเป็นกรดด่างของอาหารครบส่วนหมักสำเร็จรูปและหญ้าหมักจะลดลงที่วันหมักที่ 7 และ 21 ตามลำดับ หญ้าหมักมีค่าความเป็นกรดด่างสูงกว่าอาหารหมักสำเร็จรูป (P < 0.001) หญ้าหมักมีค่าคะแนนคุณภาพรวมต่ำกว่าอาหารหมักสำเร็จรูปทั้ง 2 สูตร ในขณะที่อาหารหมักสำเร็จรูปทั้ง 2 สูตร มีค่าคะแนนคุณภาพรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) อย่างไรก็ตามคุณภาพของอาหารหมักทั้ง 3 สูตรอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก งานทดลองครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าหญ้าหมักควรเปิดใช้งานหลังหมักแล้ว 21 วันในขณะที่อาหารครบส่วนหมักสำเร็จรูปสามารถเปิดใช้งาน 7 วันหลังหมัก โดยเทคโนโลยีการหมักสำหรับในถุงพลาสติกขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม สามารถถูกเก็บรักษาได้ยาวนานถึง 60 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Association of Official Chemists [AOAC]. (1995). Official method of analysis of analysis of Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Washington: Association of Official Analytical Chemists International.

Borreani, G., Tabacco, E., Schmidt, R. J., Holmes, B. J. & Muck, R. E. (2018). Silage review: Factors affecting dry matter and quality losses in silages. Journal of Dairy Science. 101(5), 3952-3979.

Bretschneider, G., Mattera, J., Cuatrin, A., Arias, D. & Wanzenried, R. (2015). Effect of ensiling a total mixed ration on feed quality for cattle in smallholder dairy farms. Archivos de Medicina Veterinaria. 47(2), 225-229.

Bueno, A. V. I., Lazzari, G., Jobim, C. C. & Daniel, J. L. P. (2020). Ensiling Total Mixed Ration for Ruminants: A Review. Agronomy. 10(6), 879.

Cai, Y., Benno, Y., Ogawa, M., Ohmomo, S., Kumai, S. & Nakase, T. (1998). Influence of Lactobacillus spp. From an Inoculant and of Weissella and Leuconostoc spp. From Forage Crops on Silage Fermentation. Applied and Environmental Microbiology. 64(8), 2982-2987.

Galyean, M. L. (1989). Laboratory procedures in animal nutrition research. Lubbock: Department of Animal and Food Science, Texas Tech University.

Gerlach, K., Daniel, J. L. P., Jobim, C. C. & Nussio, L. G. (2021). A data analysis on the effect of acetic acid on dry matter intake in dairy cattle. Animal Feed Science and Technology. (272), 114782.

Kamphayae, S., Kumagai, H., Bureenok, S., Narmseelee, R. & Butcha, P. (2017). Effects of graded levels of liquid brewer’s yeast on chemical composition and fermentation quality in cassava pulp and rice straw-based total mixed ration silage. Animal Science Journal. 88(4), 618-624.

Kongphitee, K., Sommart, K., Phonbumrung, T., Gunha, T. & Suzuki, T. (2018). Feed intake, digestibility and energy partitioning in beef cattle fed diets with cassava pulp instead of rice straw. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 31(9), 1431-1441.

Kaiser, A. G., Piltz, J. W., Burns, H. M. & Griffiths, N. W. (2003). Successful Silage. Australia: Dairy Research and Development Corporation and New South Wales Agriculture.

Martínez, R. M., Mezquita, P. C., Bermúdez, P. & Muñoz, R. B. (2012). Use of food wastes for the production of lactic silage. Brazilian Archives of Biology and Technology. 55(1), 115-126.

McDonald, P., Edwards, R. A. & Greenhalgh, J. F. D. (2002). Animal Nutrition. 6th ed. Harlow, England: Pearson Education Limited.

McDonald, P., Edwards, R. A., J Greenhalgh, J. F. D., Morgan, C. A., Sinclair, L. A. & Wilkinson R. G. (2011). Animal Nutrition. 7th ed. Harlow, England: Pearson Education Limited.

McDonald, P., Henderson, A. R. & Heron S. J. E. (1991). The biochemistry of silage. 2nd ed. EdCenterbury, UK: Chalcombe publications.

Meenongyai, W., Virote, P., Stelzleni, A., Sethakul, J. & Duangjinda, M. (2017). Effects of forage ensiling and ration fermentation on total mixed ration pH, ruminal fermentation and performance of growing Holstein-Zebu cross steers. Animal Science Journal. 88(9), 1372-1379.

Muck, R. E. (2010). Silage microbiology and its control through additives. Revista Brasileira de Zootecnia. 39 (suppl spe), 183-191.

Statistical Analysis Systems Institute (SAS). (1998). SAS/STAT User’s Guid 6. Version 9.1. 12th ed. Cary, NC, USA: SAS Institute Inc.

Subepang, S., Suzuki, T., Phonbumrung, T., & Sommart, K. (2019). Enteric methane emissions, energy partitioning, and energetic efficiency of zebu beef cattle fed total mixed ration silage. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 32(4), 548-555.

The Working Committee of Thai Feeding Standard for Ruminant [WTSR]. (2010). Nutrient requirement of beef cattle in Indochinese Peninsula. Khon Kaen: Klungnanavithaya Press.

Varunee, P., Phaikaew, C., Promma, S., Chinvarol, S., Arananant, J., Ritruechai, W. & Angthong, W. (2004). Silage standards of animal nutrition division. Bangkok, Thailand: The Agricultural co-operative federation of Thailand. Ltd.