เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

ผลของการหมักอาหารครบส่วนสำเร็จรูปต่อองค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพการหมัก

สายัณห์ สืบผาง, วิมลศิริ สีหะวงษ์, ชัยประเสริฐ บุญเสริม

112-119

ผลการใช้เมล็ดทุเรียนบดเป็นแหล่งพลังงานในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ และเมแทบอไลต์ในเลือดแพะ

ชื่นกมล แสงรัตน์, เทียนทิพย์ ไกรพรม, วันวิศาข์ งามผ่องใส, ปิตุนาถ หนูเสน

120-126

การใช้เปลือกกล้วยหินหมักร่วมกับข้าวโพดหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับแพะนมเพศเมียหลังหย่านม

ฮัยซา เปาะแต, เทียนทิพย์ ไกรพรม, พจนารถ แก่นจันทร์, สิทธิศักด์ จันทรัตน์

127-134

สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองที่ได้รับการเสริมหญ้ามูลาโต้

ยุทธนา สุนันตา, ครรชิต ชมภูพันธ์, อาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, สุภารักษ์ คำพุฒ

135-139

ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากขิงและตะไคร้หอมในการกำจัดหมัดไก่

ณัฏฐา วิกาศ, สุนีย์ จันทร์สกาว, ประภากร ธาราฉาย, กฤดา ชูเกียรติศิริ

146-151

การประยุกต์ใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์และวิธีการวัดสีของภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ สำหรับการวัดความดิบในกากถั่วเหลือง

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, ณัฐมน คงสบาย, ญาดา สุขขี, สรณฐ โชตินิพัทธ์, ยุภา ปู่แตงอ่อน, อติชาต ทองนำ, จินดา กลิ่นอุบล, ชาญชัย อรรคผาติ, อรวรรณ เชาวลิต

152-161

คุณภาพน้ำเชื้อของเสือปลาในกรงเลี้ยงที่ได้จากผลของการรีดน้ำเชื้อโดยวิธีการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า

นันทนา โปธาคำ, พงษ์ธร สุวรรณธาดา, สราวุธ ศรีงาม, ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร, สุจิรา ธรรมวัง

180-186