การเปรียบเทียบการใช้สารเจือจางน้ำเชื้อพื้นฐาน (Tris-Egg Yolk) กับสารเจือจางน้ำเชื้อทางการค้า (Andromed®) ในการแช่แข็งน้ำเชื้อแพะต่อคุณภาพตัวอสุจิด้วยเครื่องคาซ่า

Main Article Content

วาสนา สมประสงค์
จตุรพร ป้องกัน
สุกัญญา ลีทองดี

บทคัดย่อ

        กระบวนการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งแพะมีขั้นตอนการเตรียมสารเจือจางน้ำเชื้อที่ยุ่งยาก รวมถึงมีการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณภาพของตัวอสุจิลดลง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการใช้สารเจือจางน้ำเชื้อพื้นฐาน (Tris-egg yolk) กับสารเจือจางน้ำเชื้อทางการค้า (Andromed®) ในการแช่แข็งน้ำเชื้อแพะต่อคุณภาพตัวอสุจิด้วยเครื่องคาซ่า หลังละลายที่ 0, 1 และ 3 ชั่วโมง โดยใช้แพะพันธุ์บอร์ จำนวน 1 ตัว รีดเก็บน้ำเชื้อด้วยวิธีการใช้ช่องคลอดเทียม เจือจางด้วยสารเจือจางน้ำเชื้อทั้งสองชนิดแล้วเก็บรักษาด้วยวิธีการแช่แข็ง ผลการศึกษาพบว่าน้ำเชื้อแพะแช่แข็งที่เจือจางด้วยสารเจือจางน้ำเชื้อพื้นฐาน (Tris-egg yolk) กับสารเจือจางน้ำเชื้อทางการค้า Andromed® มีการเคลื่อนที่ โดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ค่า VAP, VSL, VCL, ALH, BCF (HZ), STR (%), และ LIN (%) ที่ 0 ชั่วโมง ไม่แตกต่างกัน แต่ที่ 1 ชั่วโมง พบว่า สารเจือจางน้ำเชื้อ Andromed® มีการเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เท่ากับ 87.20±2.71% และ 46.98±6.03% สารเจือจางน้ำเชื้อ Tris-egg yolk เท่ากับ 68.55±11.5% และ 34.20±4.42% ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) และที่ 3 ชั่วโมง พบว่า Andromed® มีการเคลื่อนที่ 73.45±3.04% และการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 31.58±6.63% ส่วน Tris-egg yolk เท่ากับ 10.43±1.63% และ 1.37±0.06% ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างยิ่งทางสถิติ (P<0.01) นอกจากนี้ยังพบว่าที่ 1 และ 3 ชั่วโมง ค่า VAP, VSL, VCL, ALH, และ STR ของตัวอสุจิที่ผ่านการเจือจางด้วย Andromed® สูงกว่า Tris-egg yolk จากการศึกษานี้ทำให้ทราบว่าสารเจือจางน้ำเชื้อทางการค้า (Andromed®) ช่วยรักษาคุณภาพน้ำเชื้อแพะแช่แข็งได้ดี ช่วยลดขั้นตอนในการเตรียมสารเจือจางน้ำเชื้อและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มหรือหน่วยงานต่างๆ ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abdussamad, A. M., Detterer, J., Gauly, M. & Holtz, W. (2016). Comparison of various semen extenders and addition of prostaglandin F2α on pregnancy rate in cows. Journal of Animal Science. 10(4), 655-659.

Bureau of Biotechnology in Livestock Production. (2017). Frozen semen used in artificial insemination of cattle. Retrieved from: http://biotech.dld.go.th/webnew/index.php/th. (in Thai).

Foote, R. H. (1970). Influence of extenders, extension rate and glycerolating technique on fertility of frozen bull semen. Journal of Dairy Science. 53, 1478-1482.

Herold, F. C., Gerber, D. & Aurich, J. E. (2002). Influence of homolgous seminal plasma on bovine epididymal semen frozen with Triladyl® or AndroMed®. Wiener Tierarztliche Monatsschrift. 90, 8-61.

Iritani, A. & Nishikawa, Y. (1972). Studies on the egg yolk coagulation enzyme (phospholipase) in goat semen. IX. Enzyme concentration in the semen collected from the Cowper’s gland removal goat. Men Coll Agric Kyoto Univ Journal. 101, 57-63.

Majarune, S., Phungchai, R., Raungprim, T., Maitreejet, W., Poonko, S., Soisongnoen, D., Saeton, W. & Kasemsawas, U. (2013). A Comparison of the Chicken Duck and Quail Egg Yolk in the Egg Yolk-Tris Extender for the Cryopreservation of Kamphaeng Saen Bull Semen. In The 10th KU-KPS Conference. (pp. 3134-3140). NakhonPathom: Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus. (in Thai).

Pongpeng, J., Leingcharoen, N., Ratanapaskorn, M., Suthunmapinata, P., Kaewmarg, T. & Apimeteetumrong, M. (2008). Study on acrosome integrity of goat spermatozoa frozen in tris-based extender at different egg yolk percentages by flow cytometer. Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine. 3(1), 13-20. (in Thai).

Rastegarnia, A., Shahverdi, A., Rezaei, T. T. & Shafiepour, V. (2014). In vitro comparison of soybean lecithin-based extenders for cryopreservation of buffalo (Bubalus bubalis) semen. Comparative Clinical Pathology Journal. 23, 893-900.

Salamon, S. & Maxwell, W. M. C. (2000). Storage of ram semen. Animal Reproduction Science Journal. 62, 77-111.

Settergren, I. (1934). Bull fertility examination. Andrology. Short note concerning methods for examination of breeding bulls and different methods for morphological examination of sperm. FAO/SIDA International Postgraduate Programme on Animal Reproduction. Uppsala: College of Veterinary Medicine.

Thammasiri, J., Navanutraw, C., Guntaprom, S. & Natthatorntul, J. (2018). Effect of semen extenders and storage time on sperm quality of fresh and frozen goat semen. Journal of Agricultural Research and Extension. 35(2) (suppl. 2), 772-780. (in Thai).

Thongtip, N. & Pattanawong, W. (2015). Comparison of semen diluted basis (Tris-egg yolk) and diluted commercial semen (MJ-EX2TM Extender) in frozen goat semen on sperm quality after freezing. In The 4th Phayao research conference. (pp. 829-834). Phayao: Phayao University. (in Thai).

Vidal, A. H., Batista, A. M., Bento da Silva, E. C., Gomes, W. A., Pelinca, M. A., Silva,S. V. & Guerra, M. M. P. (2013). Soybean lecithin-based extender as an alternative for goat sperm cryopreservation. Small Ruminant Research Journal. 109, 47-51.