เผยแพร่แล้ว: 2019-12-28

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลำไยของเกษตรกรในตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล, พุฒิสรรค์ เครือคำ, ภรณ์ปวีร์ คำอุด, สุจิวรรณ โกติแพง, สุชาดา ปงกา, อารียา สุฤทธิ์, ปภพ จี้รัตน์

1-10

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบเขยตายในการควบคุม ลูกนํ้ายุงลายบ้าน

ยุวดี สีนวนขำ, กาญจนา เกตุอ่อน, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

21-31

ความต้องการรับการบริการวิชาการด้านการเกษตรของเกษตรกร ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กนกพร นันทดี, พุฒิสรรค์ เครือคำ, อภิชนา วงศ์วารเตชะ, ปภพ จี้รัตน์, ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล

49-60

ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะม่วง 20 สายพันธุ์

อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ, วรรณอุษา ผาคำ

61-68