ประสิทธิภาพของสารสกัดเมล็ดสะเดาต่อการยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ และแมลงวันผลฝรั่งในแปลงปลูกฝรั่ง

Main Article Content

ทซีทริม .
ปภพ สินชยกุล
ลพ ภวภูตานนท์

บทคัดย่อ

แมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) และแมลงวันผลฝรั่ง Bactrocera correcta (Bezzi) เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อไม้ผลอย่างมาก จึงได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดาที่สกัดด้วยตัวทำละลายต่าง ๆ ความเข้มข้น ความคงทน และความทนทานต่อแสงแดด ต่อการยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ขึ้น ผลการทดสอบสารสกัดสะเดาที่สกัดด้วยสารทำละลาย 7 ชนิดที่ความเข้มข้นร้อยละ 20 พบว่าเอทิลอะซิเตท เมทิลแอลกอฮอล์ และเฮกเซนเอทิลอะซิเตตผสมกับเมทานอลมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม สารสกัดสะเดามีความคงทนอยู่ได้เพียงวันเดียวภายใต้สภาพแปลง การเพิ่มความเข้มข้นจากร้อยละ 20 เป็น 50 ไม่ได้ยับยั้งการวางไข่ของแมลงได้อย่างสมบูรณ์หรือเพิ่มความคงทนของสารสกัดสะเดาจากเอทิลอะซิเตทหรือเมทานอลแต่อย่างใด นอกจากนี้การใช้สารช่วยเพิ่มความทนทานต่อแสงแดด คือ 8-hydroxyquinoline และ tert-butylhydroquinone นั้น แม้ว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการวางไข่ แต่ไม่ได้เพิ่มความทนทานของสารสกัดสะเดาจากเอทิลอะซิเตตที่ความเข้มข้น 20% ภายใต้สภาพแปลง การสลายตัวเมื่อถูกแสงยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดาที่ใช้ในสภาพแปลง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

Ahmed, A.E.M.B. 2015. Effect of UV light, sunlight and field conditions on the stability of neem seed oil extract. Ph.D. Dissertation, University of Khartoum, Sudan, Africa. 78 p.
Areekul, S., P. Sinchaisri and S. Tigvatananon. 1988. Effect of Thai plant extracts on the oriental fruit fly. II. Repellency test. Kasetsart Journal (Natural Science) 22: 56-61.
Caboni, P., G. Sarais, A. Angioni, A.J. Garcia, F. Lai, F. Dedola and P. Cabras. 2006. Residues and persistence of neem formulations on strawberry after field treatment. Journal of Agricultural and Food Chemistry 54(26): 10026-10032.
Chen, C.C., Y.J. Dong, L.L. Cheng and R.F. Hou. 1996. Deterrent effect of neem seed kernel extracts on oviposition of the oriental fruit fly (Diptera: Tephritidae) in guava. Journal of Economic Entomology 89(2): 462-466.
Chen, P. and H. Ye. 2007. Population dynamics of Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) and analysis of factors influencing populations in Baoshanba, Yunnan, China. Entomological Science 10(2): 141-147.
Chen, P., H. Ye and J. Liu. 2006. Population dynamics of Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) and analysis of the factors influencing the population in Ruili, Yunnan Province, China. Acta Ecologica Sinica 26(9): 2801-2808.
Deota, P., P. Upadhyay, K. Patel, K. Mehta, A. Varshney and M. Mehta. 2002. Effect of some ultraviolet light absorbers on photo-stabilization of azadirachtin-A. Natural Product Letters 16(5): 329-334.
Drew, R. and S. Raghu. 2002. The fruit fly fauna (Diptera: Tephritidae: Dacinae) of the rainforest habitat of the Western Ghats, India. Raffles Bulletin of Zoology 50(2): 327-352.
Gomez, K.A. and A.A. Gomez. 1984. Statistical Procedures for Agricultural Research. John Wiley & Sons, New York.
Johnson, S. and P. Dureja. 2002. Effect of surfactants on persistence of azadirachtin-A (neem based pesticide). Journal of Environmental Science and Health, Part B 37(1): 75-80.
Johnson, S., P. Dureja and S. Dhingra. 2003. Photostabilizers for azadirachtin-A (a neem-based pesticide). Journal of Environmental Science and Health, Part B 38(4): 451-462.
José, L., D. Cugala and L. Santos. 2013. Assessment of invasive fruit fly infestation and damage in Cabo Delgado province, northern Mozambique. African Crop Science Journal 21(1): 21-28.
Koona, P., D. Malaa and O.E.S. Koona. 2007. Hexane extracts from Tephrosia vogelii Hook. f. protect stored maize against the weevil Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae). Entomological Science 10(2): 107-111.
Mahmoud, M.F. and M.A. Shoeib. 2008. Sterilant and oviposition deterrent activity of neem formulation on peach fruit fly Bactrocera zonata Saunders (Diptera: Tephritidae). Journal of Biopesticides 1(2): 177-181.
Melwita, E. and Y. H. Ju. 2010. Separation of azadirachtin and other limonoids from crude neem oil via solvent precipitation. Separation and Purification Technology 74(2): 219-224.
Prokopy, R.J., D.R. Papaj, F. Díaz-Fleischer, M. Aluja and A. L. Norrbom. 1999. Evolution of fruit fly oviposition behavior. pp. 811-849. In: M. Aluja and A. L. Norrbom (eds.). Fruit Flies (Tephritidae) Phylogeny and Evolution of Behavior. CRC Press, Boca Raton, Fl.
Shi, W., C. Kerdelhue and H. Ye. 2005. Population genetics of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae), in Yunnan (China) based on mitochondrial DNA sequences. Environmental Entomology 34(4): 977-983.
Silva, M.A., G.C.D, Bezerra-Silva, J.D. Vendramim, T. Mastrangelo and M.R. Forim. 2013. Neem derivatives are not effective as toxic bait for tephritid fruit flies. Journal of Economic Entomology 106(4): 1772-1779.
Silva, M.A., G.C.D. Bezerra-Silva, J.D. Vendramim and T. Mastrangelo. 2012. Inhibition of oviposition by neem extract: a behavioral perspective for the control of the Mediterranean fruit fly (Diptera: Tephritidae). Florida Entomologist 95(2): 333-337.
Singh, S. 2003. Effects of aqueous extract of neem seed kernel and azadirachtin on the fecundity, fertility and post-embryonic development of the melon fly, Bactrocera cucurbitae and the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae). Journal of Applied Entomology 127(9-10): 540-547.
Singh, S. and R. Singh. 1998. Neem (Azadirachta indica) seed kernel extracts and azadirachtin as oviposition deterrents against the melon fly (Bactrocera cucurbitae) and the oriental fruit fly (Bactrocera dorsalis). Phytoparasitica 26(3): 191-197.
Srinivasan, R., M.Y. Lin, S. Yule, C.C. Huang and Y.C. Hsu. 2015. Effects of botanical extracts and formulations against fruit fly, fruit and pod borers on tomato and yard long bean. Biological Agriculture & Horticulture 31(4): 254-264.
Thakur, M. and D. Gupta. 2013. Plant extracts as oviposition deterrents against fruit flies, Bactrocera spp. infesting vegetable crops. Pesticide Research Journal 25(1): 24-28.
Vargas, R.I., R.F. Mau, E.B. Jang, R.M. Faust and L. Wong. 2008. The Hawaii fruit fly areawide pest management programme. pp. 300-325. In: O. Koul, G.W. Cuperus and N. Elliott (eds.). Areawide Pest Management: Theory and Implementation. CABI Publishing, Wallingford.
Ye, H.U.I. and J.H. Liu. 2005. Population dynamics of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) in the Kunming area, southwestern China. Insect Science 12(5): 387-392.