วารสารเกษตรเล่มนี้ เป็นปีที่ 34 ฉบับที่ 3 แล้วครับ ก่อนอื่นต้องขอแจ้งให้ผู้อ่านทุกท่านให้ทราบว่าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) ประกาศผล Impact Factor (IF) ไปเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2561 วารสารเกษตรได้ IF = 0.613 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 คือมีค่า IF = 0.591 ที่ได้แสดงให้เห็นคุณค่าของวารสารเกษตรที่มีคนนำไปใช้อ้างอิงให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องขอบคุณกองบรรณาธิการทุกท่านที่ได้ช่วยคัดสรรบทความวิจัยให้เกิดคุณภาพสูงสุด อีกทั้งยังต้องขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ได้กรุณาส่งบทความวิจัยดี ๆ มาเผยแพร่ในวารสารเกษตรแห่งนี้

สำหรับบทความวิจัยฉบับนี้ มี 17 เรื่อง ทางกองบรรณาธิการได้เพิ่มจากเดิม 12-15 เรื่อง เป็น 15-17 เรื่อง เนื่องจากคิวการออกวารสารยาวมากจึงต้องมีการเพิ่มจำนวนเรื่องเพื่อให้ผู้เขียนได้รีบนำไปใช้ทั้งขอตำแหน่งทางวิชาการ และบัณฑิตศึกษาที่ต้องการส่งให้สถาบันการศึกษาเพื่อจะได้จบตามเกณฑ์ที่กำหนด

บทความวิจัยทั้ง 17 เรื่อง มีทั้งสาขาวิชา พืชสวน พืชไร่ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร และยังเป็นบทความวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย สนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ คือ การทำวิจัยเพื่อนำไปใช้ได้จริง

ขอขอบคุณเจ้าของบทความวิจัยทุกท่านที่ได้แบ่งปันความรู้มาสู่ผู้อ่านทุกคนครับ

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-28

การพัฒนาตาดอกของแวนดามนุวดีในรอบปี

ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์, โสระยา ร่วมรังษี

341-351

ผลของการพรางแสงระหว่างการเพาะปลูกต่อปริมาณคลอโรฟิลล์และสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline ของใบเตยหอม

ภาวิณี อารีศรีสม, นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, รุ่งทิพย์ กาวารี, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, กอบลาภ อารีศรีสม

353-362

การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในใบเชียงดา

ประทุมพร ยิ่งธงชัย, พรรัตน์ ศิริคำ , สุรินทร์ นิลสำราญจิต, สุริยา ตาเที่ยง

363-372

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากวัชพืชบางชนิด

จุฑามาส เมรสนัด, วนิดา สืบสายพรหม, ทศพล พรพรหม, จำเนียร ชมภู

373-384

อินทรีย์คาร์บอนของเม็ดดินที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ในดินนา

วุฒิ ศรีวิชัย, ดวงสมร ตุลาพิทักษ์, พฤกษา หล้าวงษา, พัชรี แสนจันทร์

399-409

สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเนื้อปูนในประเทศไทย

ภาณุวัชร อุปถัมภานนท์, ณัฐพล จิตมาตย์, ทิมทอง ดรุณสนธยา

411-423

ศักยภาพน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสในการไล่ด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais (Motschulsky)

จิรวัฒน์ เอี่ยมใจดี, ปภพ สินชยกุล, วิชัย สรพงษ์ไพศาล

437-447

ชนิดและความสัมพันธ์ของมดที่อยู่ร่วมกับเพลี้ยหอยสีเขียวบนต้นกาแฟอะราบิกาในภาคเหนือของประเทศไทย

วิธุวดี แสงท้าว, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, วียะวัฒน์ ใจตรง, ไสว บูรณพานิชพันธุ์

469-480

ประสิทธิภาพของแอกติโนไมซีทส์จากผึ้งมิ้มดำ (Apis andreniformis) ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita สาเหตุโรครากปมพริกในสภาพโรงเรือน

จัณฑิมา สันติสุข, เยาวนุช พรมนวล, อมรศรี ขุนอินทร์, พงศ์ระวี นิ่มน้อย, พรทิพย์ เรือนปานันท์

481-490