ผลของการทำ Seed Treatment ร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อความงอกและการเติบโตของผักกาดหอม

Main Article Content

จักรพงษ์ กางโสภา
Russell K. Hynes
บูญมี ศิริ

บทคัดย่อ

การประยุกต์วิธีการทำ seed treatment ร่วมกับจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เมล็ดพันธุ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการทำ seed treatment ด้วยจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม และติดตามการงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และการเพาะปลูกในระบบการปลูกพืชไร้ดิน โดยทดลองที่ Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) ประเทศแคนาดา แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 คัดเลือกจุลินทรีย์ 2 ชนิด คือ Pseudomonas fluoresces 31-12 และ Bacillus subtilis ซึ่งแต่ละชนิดนำมาทำ seed treatment ประกอบด้วยวิธีการ แช่เมล็ดพันธุ์ เคลือบเมล็ดพันธุ์ และพอกเมล็ดพันธุ์ จากนั้นนำมาตรวจสอบความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า จากผลการตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการพบว่า ความงอกของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ แต่การเคลือบและการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ P. fluorescens 31-12 มีความยาวต้นดีที่สุด คือ 41.16 และ 41.23 มิลลิเมตร ตามลำดับ และการพอกเมล็ดร่วมกับ B. subtilis มีความยาวรากดีที่สุด คือ 124.26 มิลลิเมตร ส่วนการตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบว่า การเคลือบและการพอกเมล็ดด้วย P. fluorescens 31-12 มีความยาวต้นดีที่สุด (60.10 และ 57.85 มิลลิเมตร ตามลำดับ) และมีน้ำหนักสดลำต้นดีที่สุด (747.72 และ 743.06 มิลลิกรัม ตามลำดับ) ส่วนการพอกเมล็ดด้วย P. fluorescens 31-12 มีน้ำหนักแห้งลำต้นดีที่สุด คือ 28.83 มิลลิกรัม และแตกต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการทำ seed treatment ส่วนการทดลองที่ 2 คัดเลือกวิธีการเคลือบและพอกเมล็ดร่วมกับ P. fluorescens 31-12 มาเพาะปลูกในระบบการปลูกพืชไร้ดิน พบว่าการเคลือบและการพอกเมล็ดพันธุ์ด้วย P. fluorescens 31-12 มีน้ำหนักสดใบ น้ำหนักสดราก น้ำหนักแห้งใบ และน้ำหนักแห้งรากมากกว่าและแตกต่างกันในทางสถิติอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดควบคุม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

จีราภรณ์ อินทสาร ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ และ ประวิทย์ บุญมี. 2560. ผลของแบคทีเรียที่ผลิตสาร Indole-3-Acetic Acid (IAA) ต่อการเจริญเติบโตและ ปริมาณธาตุอาหารของพริกขี้หนู. วารสารเกษตร 33(3): 333-344.
ธิดารัตน์ แก้วคำ. 2560. การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช. แก่นเกษตร 45(1): 197-208.
Ahemad, M. and M.S. Khan. 2011. Assessment of plant growth promoting activities of rhizobacterium Pseudomonas putida under insecticide-stress. Microbiology Journal 1(2): 54-64.
Asghar, H.N., Z. A. Zahir, M. Arshad and A. Khaliq. 2002. Relationship between in vitro production of auxins by rhizobacteria and their growth-promoting activities in Brassica juncea L. Biology and Fertility of Soils 35(4): 231-237.
Asghar, H.N., Z.A. Zahir and M. Arshad. 2004. Screening rhizobacteria for improving the growth, yield, and oil content of canola (Brassica napus L.). Australian Journal of Agricultural Research 55(2): 187-194.
Ashraf, M. and M.R. Foolad. 2005. Pre-sowing seed treatment - a shotgun approach to improve germination, plant growth, and crop yield under saline and non-saline conditions. Advances in Agronomy 88: 223-271.
Bardi, L. and E. Malusà. 2012. Drought and nutritional stresses in plant: alleviating role of rhizospheric microorganisms. pp. 1-57. In: N. Haryana and S. Punj (eds.). Abiotic Stress: new Research. Nova Science Publishers Inc., Hauppauge.
Bennett, M.A. 1998. The use of biologicals to enhance vegetable seed quality. Seed Technology 20(2): 198-208.
Bloemberg, G.V. and B.J.J. Lugtenberg. 2001. Molecular basis of plant growth promotion and biocontrol by rhizobacteria. Current Opinion in Plant Biology 4(4): 343-350.
Cakmakci, R., M. Erat, U. Erdogan and M.F. Donmez. 2007. The influence of plant growth-promoting rhizobacteria on growth and enzyme activities in wheat and spinach plants. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 170(2): 288-295.
Cazorla, F.M., D. Romero, A. Perez-Garcıa, B.J.J. Lugtenberg, A. de Vicente and G. Bloemberg. 2007. Isolation and characterization of antagonistic Bacillus subtilis strains from the avocado rhizoplane displaying biocontrol activity. Journal of Applied Microbiology 103(5): 1950-1959.
Cipriano, M.A., M. Lupatini, L. Lopes-Santos, M.J. da Silva, L.F. Roesch, S.A. Destéfano, S.S. Freitas and E.E. Kuramae. 2016. Lettuce and rhizosphere microbiome responses to growth promoting Pseudomonas species under field conditions. FEMS Microbiology Ecology 92(12), doi: 10.1093/femsec/fiw197.
Garcia de Salamone, I.E., R.K. Hynes and L.M. Nelson. 2001. Cytokinin production by plant growth promoting rhizobacteria and selected mutants. Canadian Journal of Microbiology 47(5): 404-411.
Glick, B.R. 2012. Plant growth-promoting bacteria: mechanisms and applications. Scientifica 2012, doi: 10.6064/2012/963401.
Glick, B.R., Z. Cheng, J. Czarny and J. Duan. 2007. Promotion of plant growth by ACC deaminase-producing soil bacteria. European Journal of Plant Pathology 119(3): 329-339.
Gupta, A., V. Rai, N. Bagdwal and R. Goel. 2005. In situ characterization of mercury-resistant growth-promoting fluorescent pseudomonads. Microbiological Research 160: 385-388.
Herrera, J.M., G. Rubio, L.L. Häner, J.A. Delgado, C.A. Lucho-Constantino, S. Islas-Valdez and D. Pellet. 2016. Emerging and established technologies to increase nitrogen use efficiency of cereals. Agronomy Journal 6(2): 25, doi: 10.3390/agronomy6020025.
ISTA. 2013. International Rules for Seed Testing, ISTA, Bassersdorf.
Kasim, W.A., M.E. Osman, M.N. Omar, I.A. Eldaim, S. Bejai and J. Meijer. 2013. Control of drought stress in wheat using plant-growth-promoting bacteria. Journal of Plant Growth Regulation 32(1): 122-130.
Khorasani, A.C. and S.A. Shojaosadati. 2017. Starch- and carboxymethylcellulose-coated bacterial nanocellulose-pectin bionanocomposite as novel protective prebiotic matrices. Food Hydrocolloids 63: 273-285.
Kim, M.J., Y. Moon, J.C. Tou, B. Mou and N.L. Waterland. 2016. Nutritional value, bioactive compounds and health benefits of lettuce (Lactuca sativa L.). Journal of Food Composition and Analysis 49: 19-34.
Kumar, M., D.P. Singh, R. Prabha, A.K. Rai and L. Sharma. 2016. Role of microbial inoculants in nutrient use efficiency. pp. 133-142. In: P.P. Singh, H.B. Singh and R. Prabha (eds.). Microbial Inoculants in Sustainable Agricultural Productivity. Vol. 2: Functional Applications. Springer, New Delhi.
Kundu, B.S. and A.C. Gaur. 1980. Estabilshment of nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria in rhizosphere and their effect on yield and nutrient uptake of wheat crop. Plant and Soil 57(2-3): 223-230.
Lakshminarayana, K., N. Narula, I.S. Hooda and A.S. Faroda. 1992. Nitrogen economy in wheat (Triticum aestivum) through use of Azotobacter chroococcum. Indian Journal Agricultural Sciences 62(1): 75-76.
Long, S.P., X.G. Zhu, S.L. Naidu and D.R. Ort. 2006. Can improvement in photosynthesis increase crop yields? Plant, Cell and Environment 29(3): 315-330.
Mahanty, T., S. Bhattacharjee, M. Goswami, P. Bhattacharyya, B. Das, A. Ghosh and P. Tribedi. 2017. Biofertilizers: a potential approach for sustainable agriculture development. Environmental Science and Pollution Research 24(4): 3315-3335.
Malboobi, M.A., M. Behbahani, H. Madani, P. Owlia, A. Deljou, B. Yakhchali, M. Moradi and H. Hassanabadi. 2009. Performance evaluation of potent phosphate solubilizing bacteria in potato rhizosphere. World Journal of Microbiology and Biotechnology 25(8): 1479-1484.
Malusa, E. and N.A. Vassilev. 2014. A contribution to set a legal framework for biofertilisers. Applied Microbiology and Biotechnology 98(15): 6599-6607, doi: 10.1007/s00253-014-5828-y.
Olivera, M.E., L. Ferrari, S. Araoz and E.B. Postulka. 2016. Improvements on physiological seed quality of festuca arundinacea schreb by encrusting technology: products and storage effects. Research Journal of Seed Science 10(1): 33-37.
Oteino, N., R.D. Lally, S. Kiwanuka, A. Lloyd, D. Ryan, K.J. Germaine and D.N. Dowling. 2015. Plant growth promotion induced by phosphate solubilizing endophytic Pseudomonas isolates. Frontier in Microbiology 6: 745, doi: 10.3389/fmicb.2015.00745.
Patten, C.L. and B.R. Glick. 2002. Role of Pseudomonas putida indoleacetic acid in development of the host plant root system. Applied and Environmental Microbiology 68(8): 3795-3801.
Pedrini, S., D.J. Merritt, J. Stevens, and K. Dixon. 2017. Seed Coating: Science or Marketing Spin?. Trends in Plant Science 22(2): 106-116.
Ramzan, N., N. Noreen, Z. Perveen and S. Shahzad. 2016. Effect of seed pelleting with biocontrol agents on growth and colonisation of roots of mungbean by root-infecting fungi. Journal of the Science of Food and Agriculture 96(11): 3694-3700.
Rekha, P.D., W. Lai, A.B. Arun and C.C. Young. 2007. Effect of free and encapsulated Pseudomonas putida CC-FR2-4 and Bacillus subtilis CC-pg104 on plant growth under gnotobiotic conditions. Bioresource Technology 98(2): 447-451.
Sahin, F., R. Cakmakci and F. Kantar. 2004. Sugar beet and barley yields in relation to inoculation with N2-fixing and phosphate solubilizing bacteria. Plant and Soil 265(1-2): 123-129.
Salisbury, F.B. 1994. The role of plant hormones. pp. 39-81. In: R.E. Wilkinson (ed.). Plant-Environment Interactions. Marcel Dekker, New York.
Saravanakumar, D., C. Vijayakumar, N. Kumar and R. Samiyappan. 2007. PGPR-induced defense responses in the tea plant against blister blight disease. Crop Protection 26(4): 556-565.
Taylor, A.G., P.S. Allen, M.A. Bennett, K.J. Bradford, J.S. Burris and M.K. Misra. 1998. Seed enhancements. Seed Science Research 8: 245-256.
Turan, M., N. Ataoglu and F. Sahin. 2005. Evaluation the capacity of phosphate solubilizing bacteria and fungi on different forms of phosphorus in liquid culture. Journal of Sustainable Agriculture 28(3): 99-108.
Vessey, J.K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant and Soil 255(2): 571-586.
Zaidi, S., S. Usmani, B.R. Singh and J. Musarrat. 2006. Significance of Bacillus subtilis strain SJ 101 as a bioinoculant for concurrent plant growth promotion and nickel accumulation in Brassica juncea. Chemosphere 64(6): 991-997.