การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ <I> Doritis pulcherrima </I> Lindl. ต้นแคระ โดยเทคนิคอาร์เอพีดี และ ไอเอสเอสอาร์

Main Article Content

มัลลิกา ดวงเขตต์
ณัฐา โพธาภรณ์
วีณัน บัณฑิตย์

บทคัดย่อ

Doritis pulcherrima Lindl. อยู่ในวงศ์ Orchidaceae มีความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐาน ทำให้ยากต่อการจำแนกสายพันธุ์ ดังนั้นจึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ D. pulcherrima Lindl. ต้นแคระที่มีความคล้ายคลึงของรูปทรงใบ และลายที่ปรากฏบนใบ ด้วยเทคนิค RAPD และ ISSR จากการคัดกรองไพรเมอร์ RAPD 80 ชนิด และไพรเมอร์ ISSR 115 ชนิด พบว่าไพรเมอร์ RAPD 12 ชนิด และไพรเมอร์ ISSR 13 ชนิด สามารถสังเคราะห์แถบ   ดีเอ็นเอที่มีความแตกต่างกันจำนวน 98 แถบ (87.5%) และ 160 แถบ (85.1%) ตามลำดับ  ค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนทางพันธุกรรมโดยไพรเมอร์ RAPD และ ISSR อยู่ในช่วง 0.44 ถึง 0.96 และ 0.46 ถึง 0.93 ตามลำดับ การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ด้วยวิธี UPGMA พบว่าไพรเมอร์ RAPD สามารถจัดกลุ่มต้นแคระใบกลมมีลายได้ และไพรเมอร์ ISSR จำแนก D. pulcherrima Lindl. ออกจากกลุ่มต้นแคระ และสามารถจัดกลุ่มต้นแคระใบกลมมีลายได้ การจัดกลุ่มด้วยเทคนิค RAPD และ ISSR สอดคล้องกับลักษณะสัณฐานของกล้วยไม้ D. pulcherrima Lindl. ต้นแคระ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณรงค์ โฉมเฉลา. 2519. Tetraploidy ในกล้วยไม้ไทย. วิทยาสารสโมสรกล้วยไม้บางเขน 4: 213-218.

ระพี สาคริก. 2554. กล้วยไม้สำหรับผู้เริ่มต้น. วศิระ บจก. กรุงเทพฯ. 222 หน้า.

วีณัน บัณฑิตย์ และ ดำเนิน กาละดี. 2554. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวก่ำ. รายงานประจำปี 2554 งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 91 หน้า.

ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์ วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา ควร-ประเสริฐ. 2547. การจำแนกกล้วยไม้ไทยสกุลหวายโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารเกษตร 20(2): 152-158

สุรางค์รัตน์ อินทะมุสิก. 2551. การแปรผันทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima Lindl. Sensulato) ในเขตพรรณพฤกษชาติภาคใต้ของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษศาสตร์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา. 105 หน้า.

สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. 2545. จีโนมและเครื่องหมายดีเอ็นเอ: ปฏิบัติการอาร์เอพีดีและเอเอฟแอลพี. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 115 หน้า.

Haider, N., l. Nabulsi and Y. Kamary. 2012. Phylogeny of Orchidaceae species in northwest Syria based on ISSRs. Journal of Plant Biology Research 1: 36-50.

Hampl, V., A. Pavlicek and J. Flegr. 2001. Construction and bootstrap analysis of DNA fingerprinting-based phylogenetic trees with a freeware program free tree: Application to trichomonad parasites. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 51: 731–735.

Kate-ngam, S. and P. Lakote. 2008. A comparative study of different RAPD-PCR protocols for genetic diversity analysis of Doritis germplasm. Agricultural Science Journal 39: 203-206.

Kumar, M., G. P. Mishra, R. Singh, J. Kumar, P. K. Naik and S. B. Singh. 2009. Correspondence of ISSR and RAPD markers for comparative analysis of genetic diversity among different apricot genotypes from cold arid deserts of trans-Himalayas. Physiology and Molecular Biology Plants 15: 225-36.

Lee, I. S., D. S. Kim, S. J. Lee, H. S. Song and Y. I. Lee. 2003. Selection and characterizations of radiation-induced salinity-tolerant lines in rice. Breeding Science 53: 313-318.

Lim, S. H., P. C. P. Teng, Y. H. Lee and C. J. Goh. 1999. RAPD analysis of some species in the genus Vanda. Annals of Botany 83: 193-196.

Medraoui, L., A. Mohammed, B. Ouafae, M. Driss and F. M. Abdelkarim. 2007. Evaluation of genetic variability of sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) in northwestern Morocco by ISSR and RAPD markers. Comptes Rendus Biologies 330: 789-797.

Oliveira, L. D. V. R., R. T. D. Faria, C. D. F. Ruas, P. M. Ruas, M. D. O. Santos and V. P. Carvalho. 2010. Genetic analysis of species in the genus Catasetum (Orchidaceae) using RAPD markers. Brazilian Archives of Biology and Technology 53: 375-387.

Rohlf, F. 2000. NTSYS-pc: Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System, version 2.01e. Exeter Ltd., Setauket, NY, U. S. A.

Taywiya, P., W. Bundithya and N. Potapohn. 2008 . Analysis of genetic relationship of the genus Phalaenopsis by RAPD technique. Acta Horticulture 788: 39-45.

Verma, P., C. Debasis, N. J. Satya, K. M. Devesh, K. S. Pradhyumna, V. S. Samir and T. Rakesh. 2009. The extent of genetic diversity among Vanilla species: comparative results for RAPD and ISSR. Industrial Crops and Products 29: 581-589.

Wang, H. Z., J. J. Lu, X. Hu and J. J. Liu. 2011. Genetic variation and cultivar identification in Cymbidium ensifolium. Plant System 293: 101-110.

Wang, H. Z., Z. X. Wu, J. J. Lu, N. N. Shi, Z. Yan, Y. Zhao, Z. T. Zhang and J. J. Liu. 2009. Molecular diversity and relationship among Cymbidium goeringii cultivars based on inter-simple sequence repeat (ISSR) markers. Genetica 136: 391-399.

William, J. G. K., A. R. Kubelik, K. J. Livak, J. A. Rafalski and S. V. Tingey. 1990. DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. Nucleic Acids Research 18: 6,531-6,535.

Wu, W., Y. L. Zheng, L. Chen, Y. M. Wei, R. W. Yang and Z. H. Yan. 2005. Evalution of genetic relationships in the genus Houttuynia Thunb. In China based on RAPD and ISSR markers. Biochemical Systematic and Ecology 33: 1141-1157.