สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

ปีนี้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือ ในฤดูหนาวก็นานกว่าปกติ ส่วนฤดูร้อนที่กำลังเผชิญนี้ก็ร้อนจัดเอาเรื่อง จนเกิดพายุฤดูร้อนที่นำลูกเห็บตกไปทั่ว โดยเฉพาะภาคเหนือไม่ได้เพียงทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนเท่านั้น ผลผลิตทางการเกษตรก็เสียหายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้ สวนผัก หรือแม้กระทั่งข้าวที่อยู่ในนา นี่เป็นปรากฏการณ์การเตือนจากธรรมชาติ ดังนั้นนักวิจัยจึงต้องวิจัยหาวิธีการปรับตัวของพืชและสัตว์ ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศให้ได้ เช่น การปรับตัวของพันธุ์ข้าวไร่ และข้าวนาสวนว่าจะต้องจัดการแปลงอย่างไร ในสภาพของการใช้น้ำให้น้อยลงเรียกว่าสภาพแอโรบิก สำหรับในสัตว์นั้นอาหารสัตว์นับว่าเป็นต้นทุนการผลิตที่สูง จึงต้องหาเศษวัสดุเหลือทางการเกษตรมาทดแทน เช่น วัสดุเพาะเห็ดนางรม สำหรับใช้เป็นอาหารไก่เนื้อ หรือใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันหมักยีสต์เป็นอาหารแพะ เป็นต้น นี่เป็นตัวอย่างของบทความในวารสารเกษตร

วารสารเกษตร ฉบับที่ 2 ของปีที่ 30 มีบทความวิจัย จำนวน 10 เรื่อง คือ พืชสวน 2 เรื่อง พืชไร่ 1 เรื่อง ปฐพีศาสตร์ 1 เรื่อง โรคพืช 1 เรื่อง กีฏวิทยา 2 เรื่อง สัตวศาสตร์ 3 เรื่อง และบทความปริทัศน์ 1 เรื่อง ซึ่งบทความดี ๆ เหล่านี้ เกิดจากความตั้งใจในการศึกษาวิจัย เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ต้องขอขอบคุณคณะผู้วิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้แบ่งปันข้อมูลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีได้

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-04

การปรับตัวต่อสภาพแอโรบิกของ พันธุ์ข้าวไร่ และข้าวนาสวน

พุทธพงศ์ มะโนคำ, ณัฏฐิณี ภัทรกุล, ศันสนีย์ จำจด, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

121-132

ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 ((อาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105) x ชัยนาท 1) กับแมลงบั่ว ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, สมชาย ธนสินชยกุล, สุรเดช ปาละวิสุทธิ์, เจตน์ คชฤกษ์, คณิตา เกิดสุข

151-159

การสำรวจเพลี้ยไฟหม่อนและเชื้อราสาเหตุโรคแมลง

ณัฐกานต์ งามแสงฤทธิ์, จิราพร กุลสาริน, สิริญา คัมภิโร, เสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์

161-169

ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อการย่อยได้ เมแทบอไลท์ ในกระแสเลือด และสมรรถภาพการผลิตของแพะรีดนม

ปิ่น จันจุฬา, พัชรินทร์ ภักดีฉนวน, ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ, สมพงษ์ เทศประสิทธิ์

191-200