วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Acadamic Article) ที่มีคุณภาพของคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบันในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์  จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม)

Published: 2022-12-27