เผยแพร่แล้ว: 2023-06-20

แคริโอไทป์ และอิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาซิวหนวดยาว (Esomusmetallicus) ด้วยการ ย้อมสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบนอร์

กษมา ด่านวันดี, กฤติมา กษมาวุฒิ, สำเนาว์ เสาวกูล, สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว

19-26

การเฝ้าระวังเชิงรุกของเชื้อ Cryptococcus neoformans ในสวนสัตว์นครราชสีมา ประเทศไทย

สุดาลักษณ์ ธัญญาหาร, วิรงรอง ช่างเพชร, นิจธร สังข์ศิรินทร์, พลวรรต ทองสุข, ทัศนีย์ เสาวนะ, ปฏิวัติ ราษี, ประกายกานต์ กอผา, ธนิต บุญศิริ

27-36

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งแอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดงวงตาล

พรอริยา ฉิรินัง, อิศรา วัฒนนภาเกษม, เจิมธง ปรารถนารักษ์, ศิริวรรณ ณะวงษ์

37-46