เผยแพร่แล้ว: 2019-06-28

ชนิดอาหารเทียมที่เหมาะสมเพื่อการเพาะเลี้ยงมดแดง

ทิพากร ภูสาคร, เดชา วิวัฒน์วิทยา, วัฒนชัย ตาเสน

13-23

การพัฒนารูปวิธานกล้าไม้ต้นในป่าดิบแล้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

สุรเดช โชติวุฑฒากร, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, นิสา เหล็กสูงเนิน, เอกพันธ์ ไกรจักร์

36-52

การเจริญทดแทนตามธรรมชาติของพรรณไม้ท้องถิ่นภายหลัง การฟื้นฟูด้วยการปลูกสร้าง สวนป่ายูคาลิปตัส สวนป่าขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

สุธีระ เหิมฮึก, วิชญ์ภาส สังพาลี, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, ธาตรี มีแก้ว

66-80

การประเมินปริมาณน้ำในดินในระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำที่เกิดดินถล่มโดยใช้แบบจำลอง SWAT

อลงกรณ์ วงศ์หมั่น, สมบัติ ชื่นชูกลิ่น, สิทธิชัย ชูสำโรง, จรัณธร บุญญานุภาพ

96-111

ความหลากชนิดของมดที่พบบริเวณผิวดินในระบบการปลูกกาแฟแบบวนเกษตร

ลักขิกา ปัญญารักษา, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, ไสว บูรณพานิชพันธุ์

168-182

ความหลากหลายของมดในป่าไผ่ที่แตกต่างกันบริเวณป่าชุมชนเขาหินปูนในจังหวัดกาญจนบุรี

ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุล, จิราพร โพธิ์งาม

183-194