เผยแพร่แล้ว: 10-11-2021

ผลของการใช้เมล็ดทานตะวันไขมันเต็มป่นต่อสมรรถนะการผลิตและ คุณลักษณะซากของไก่เนื้อ

สุวิทย์ ทิพอุเทน, สายัณห์ สืบผาง, ภาคภูมิ ซอหนองบัว; ประธาน เรียงลาด

23-29