เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

การจัดการทรัพยากรปูหิน (Thalamita crenata Latreille, 1829) เชิงพื้นที่

ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ, กันย์สินี พันธ์วนิชดำรง, จันทร์สว่าง งามผ่องใส

5-14

การศึกษาชีววิทยาบางประการของกั้งตั๊กแตนสามแถบ Miyakea nepa (Latreille, 1828) บริเวณอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, วีรภัทร บุกบุญ, ดาราวรรณ นพมาศ, จิลันดา คงศิริ

29-38

ศักยภาพในการให้ผลผลิตข้าวเหนียวพื้นเมืองโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและ น้ำหมักชีวภาพในพื้นที่นาดินทรายปนร่วนของเกษตรกร ฤดูนาปรังปี 2555

มานัส ลอศิริกุล, นันทิยา หุตานุวัตร, นพมาศ นามแดง, สุกัญญา คลังสินศิริกุล, ประสิทธิ์ กาญจนา

39-52

ผลของ Schizochytrium sp. ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเนื้อ ของกุ้งก้ามกรามเพศผู้

อนุสรณ์ ศรีสุวงศ์, บัณฑิต ยวงสร้อย, ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์, สุธี วงศ์มณีประทีป

53-60

พฤติกรรมการเลือกวัสดุอาบฝุ่นอย่างอิสระของไก่ ในทางเดินรูปตัววาย

สุวิมล เมืองชุม, สุภารักษ์ คำพุฒ, สุชาดา ยอดพรม, จำเริญ เที่ยงธรรม

61-66

การปันส่วนธาตุเหล็กและสังกะสีในระยะเติมเมล็ดของต้นข้าว

ช่อเพชร แสนไชย, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จำจด, Bernard Dell, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

67-78

การตอบสนองของพันธุ์ข้าวเหนียวดำ ภายใต้การจัดการปุ๋ย และถ่านชีวภาพที่แตกต่างกันในพื้นที่ดินเค็ม

ปรเมศ บรรเทิง, วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ, เกษสุดา เดชภิมล, พุทธชาติ คพันธ์

79-92

ผลของการแช่กรดแลกติคต่อคุณภาพและอายุการเก็บเนื้อหอยแครงลวก

สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช, ชุตินุช สุจริต

93-100

การสำรวจแมลงศัตรูใบยาสูบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

กนกวรรณ แสงศรีจันทร์, ประณิธิพร เอมโอฐ, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์

111-120

อิทธิพลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อพันธุกรรมของลักษณะ โปรตีนนมและไขมันนมในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์

กนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์, มนต์ชัย ดวงจินดา, สายัณห์ บัวบาน, จุรีรัตน์ แสนโภชน์, วุฒิไกร บุญคุ้ม

151-160

การศึกษาและทดสอบเครื่องนวดเมล็ดบัวหลวง

จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, สุนัน ปานสาคร, ภูรินทร์ อัครกุลธร

161-170

การเปรียบเทียบโมเดลระหว่าง traditional genetic evaluation model และ single-step genomic evaluation models สำหรับลักษณะการสืบพันธุ์ในสุกร

นวรัตน์ แสงลุน, มนต์ชัย ดวงจินดา, ศิษเฎศ ทองสิมา, วุฒิไกร บุญคุ้ม

171-180