เผยแพร่แล้ว: 2019-04-30

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่อการปลูกทานตะวันที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ, วีรพันธ์ กันแก้ว

15-27

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อภิเดช ชัยพิริยะกิจ, สายสกุล ฟองมูล, พุฒิสรรค์ เครือคำ, ปภพ จี้รัตน์, นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย, ทวีชัย คำทวี

43-53

การสร้างส่วนประสมการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

จุติพร อยู่คงธรรม, พหล ศักดิ์คะทัศน์, พุฒิสรรค์ เครือคำ, ปิยะ พละปัญญา, นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย, ปภพ จี้รัตน์

55-67

การประเมินสายพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วแดงหลวง ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ณรงค์ จันทร์โลหิต, วีรพันธ์ กันแก้ว, วิมล ปันสุภา, สัมพันธ์ ตาติวงค์, พุฒิสรรค์ เครือคำ

77-84

ผลการทดสอบเบื้องต้นในการใช้ผงว่านนํ้า (Acorus calamus L.) ต่อการเข้าทำลายของแมลงในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

ปัทมา หาญนอก, ภรนาลินท์ สิงหบำรุง, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, วนาลี แก้วใจ

85-95