เผยแพร่แล้ว: 2021-02-17

การประเมินอายุความคงทนของดอกดาวเรืองอเมริกัน (Tagetes erecta L.) ลูกผสมชั่วที่ 1

จันทิมา ชินราด, ศราวุธ นันต๊ะภูมิ, ประนอม ยังคำมั่น, อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ, พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธ์

53 - 62

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมท าประกันภัยตามดัชนีอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดเชียงราย

ศศิวิมล ภู่พวง, นิโรจน์ สินณรงค์, กฤตวิทย์ อัจฉริยพาณิชย์กุล, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล

99-121

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน ้ามันสมุนไพรสูตรน ้ามันจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ขมิ นชัน (Curcuma longa) กระชายด้า (Kaempferia parviflora) และ ไพล (Zingiber cassumunar Roxb)

อมร ประดับทอง, ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, ุดาวรรณ เชยชมศรี, ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์, วิน เชยชมศรี, จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

159-170