เผยแพร่แล้ว: 2022-05-11

การศึกษาสมบัติทางด้านความหนืดแป้งข้าวโพดข้าวเหนียวและค้นหาสนิปส์ของยีน Waxy และ Dull-I ในข้าวโพดข้าวเหนียว

ธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์, วรรษมล มงคล, ฉลอง เกิดศรี, มณีรัตน์ รุจิณรงค์, ยิ่งยศ พาลุกา

51-58

การวิเคราะห์ต้นทุน–ผลตอบแทนและช่องทางการจัดจำหน่ายไก่แดงในพื้นที่ภาคใต้

จรีวรรณ จันทร์คง, บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง, ไพศาล กะกุลพิมพ์, ณปภัช ช่วยชูหนู

59-65

แอปพลิเคชันกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านเชียงเหียน

รัชนน ศรีประโชติ, วิธมณ ขจรโมทย์ ขจรโมทย์, สุนันทา กลิ่นถาวร, ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี

81-87

การพัฒนาน้ำพริกจากสาหร่ายน้ำจืดเทา (Spirogyra neglecta (Hassall) Kützing)

ยุวดี อินสำราญ, เนตรชนก จันทร์สว่าง, สุภัทรา จินากุล, สุจิตรา แสนวัง, เนตรนภา เรืองไชย

88-94