กองบรรณาธิการ (ยกเลิก)

เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการจัดทำไฟล์รายชื่อกองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอแก้ไขข้อความในไฟล์รายชื่อกองบรรณาธิการ
เป็นฉบับปัจจุบัน >>> ดาวน์โหลดที่นี่

ไฟล์รายชื่อกองบรรณาธิการฉบับแก้ไข

สารบัญ 

คำแนะนำผู้เขียน

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-23

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดนางรมเทาด้วยวัสดุเพาะฟางข้าวเสริมซีลีเนียม

สุริมา ญาติโสม, ธนภักษ์ อินยอด, รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ , กนกอร อัมพรายน์, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี, ปวริศ ตั้งบวรธรรมา, สุจิตรา บัวลอย, ปิยะดา เอี่ยมประสงค์

1-11

วิธีการ CFAE สำหรับการประเมินสภาพฉนวนกระดาษชุบน้ำมันของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

ณัฏฐพงศ์ ศรแจ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาตยา คล้ายเรือง

44-56

ความสามารถในการยับยั้งไวรัสของเครื่องผลิตโอโซนที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปาริชาติ พุ่มขจร, อารยา ปุ้ยไชยศร, จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์, ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์, ยุภารัตน์ เครือวงษา, ศศิธร หล่อเรืองศิลป์, ผดุง กิจแสวง, ปฐวี ทองโปรด, จำลอง กิตติวรเวช, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

57-62

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็ก

สุนทรต์ ชูลักษณ์, ปูริดา สุพิทิพย์, วิชุดา จันทร์ข้างแรม

97-111