Published: 2014-08-09

การฟอกสีน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าในจังหวัดลำพูนโดยกระบวนการโฟโตเฟนตันด้วยแสงอาทิตย์

สายฝน มะโนคำ, มิกิ กัณณะ, นีรนุช ไชยรังษี, สัมพันธ์ วงศ์นาวา

629-640

พีเอชที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสโดยรีคอมบิแนนท์ Pichia pastoris ด้วยกระบวนการหมักแบบเฟด-แบทช์

กัญญาลักษณ์ สังข์ประไพ, สมพจน์ อันติมานนท์, เทพปัญญา เจริญรัตน์, นิรันดร์ รุ่งสว่าง, สุทิพา ธนพงษ์พิพัฒน์

650-663

การจำแนกราด้วยวิธีไอทีเอสพีซีอาร์และความสามารถในการบำบัดสีรีแอคทีฟ RR141

ปิยวรรณ กลมเกลี้ยง, ธีระชัย ธนานันต์, นิรมล ศากยวงศ์, สายัณห์ สมฤทธิ์ผล

683-694

การประเมินกระบวนการจัดการสิ่งส่งตรวจเพื่อการเพาะเลี้ยง Mycobacteria

สุวรรณา เพ็ชรโต, ถวัลย์ ฤกษ์งาม, วิจิตร วงค์ล่ำซำ

705-715

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ทักษะการจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย

ประนอม โอทกานนท์, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์, วารี กังใจ, สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์

716-730

การศึกษาสมบัติการไหลของผงยาสมุนไพรเพื่อการเตรียมยาในรูปแบบของแข็ง

เชาวลิต มณฑล, กฤษณา ไกรสินธุ์, จิระพรชัย สุขเสรี, ลักษณา เจริญใจ

743-754

การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตแผ่นฟิล์มยางธรรมชาติโดยการฉายรังสีลำอิเล็กตรอน

ไพรัช อุศุภรัตน์, เภคูน พูลสวัสดิ์, วริศ บุญหมื่นไวย์, หาญพล พึ่งรัศมี

755-766