Published: 2015-10-16

ความแกร่งของแผนภูมิควบคุมในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการสำหรับการแจกแจงแบบแกมมา

ปาณิศา สอนสุภาพ, อาภาพร รุงเรืองชัยบาดาล, ศรัณย ปทมะสังข์, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณทอง

743-753

การศึกษาความเหมาะสมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง จากเปลือกสับปะรด

ธนาพล ตันติสัตยกุล, กะชามาศ สายดำ, สุจิตรา ภูส่งสี, ศิวพร เงินเรืองโรจน์

754-773

การทดสอบผลผลิตพันธุ์ข้าวไร่ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม จังหวัดน่าน

พิชัย สุรพรไพบูลย์, พิกุล สุรพรไพบูลย์, สุนทร มีพอ, สริตา ปิ่นมณี

818-824

การขยายพันธุ์โมกมัน [Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.] ในหลอดทดลอง

กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล, ลัดดาวัลย์ รักษ์ธรรม

833-845