วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นวารสารวิชาการทางวิศวกรรมเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 1 ฉบับ และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 1 ฉบับ) ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพร่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

Print ISSN: 1685-408X
Online ISSN: 2651-222X

จริยธรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตีพิมพ์ผลงาน

2021-04-02

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการตีพิมพ์บทความ ตลอดจนหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการเผยแพร่บทความในวารสารฯ ด้วยเหตุนี้ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ (Editors and editorial board) ผู้เขียน (Authors) และผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Reviewers) จึงต้องปฏิบัติการตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการเสนอบทความเพื่อรับการพิจารณา ในส่วนของประเมินบทความให้กับทางวารสาร ฯ และการดำเนินการเพื่อการตีพิมพ์

บทบาทของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ (Editors and editorial board)

 • ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมกับบทความทุกบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยบรรณาธิการ และ/หรือ กองบรรณาธิการจะประเมินความเหมาะสมของบทความในเบื้องต้น เพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะส่งบทความดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการประเมินคุณภาพอย่างเป็นทางการต่อไปหรือไม่
 • รักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเฉพาะกับผู้เขียนที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาบทามให้ประเมินบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ และสำนักพิมพ์ตามที่เห็นสมควร
 • ปฏิบัติต่อผู้เขียนทุกท่านด้วยความเป็นธรรม และประเมินบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา ชาติกำเนิด สถานะความเป็นพลเมืองหรือปรัชญาทางการเมืองของผู้เขียน
 • ตรวจสอบและหลีกเลี่ยงการประพฤติผิดที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ ทั้งในแง่ของการคัดลอกผลงานผู้อื่น การสร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง หากพบว่าบทความที่ส่งมารับการพิจารณามีลักษณะความผิดดังกล่าว วารสารฯ จะถอนหรือปฏิเสธบทความนั้น กรณีที่พบลักษณะความผิดดังกล่าวในบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว วารสาร ฯ จะถอนบทความดังกล่าว
 • ตีพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในบทความที่เผยแพร่ไปแล้วตามความเหมาะสม
 • สื่อสาร และร้องขอความช่วยเหลือ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากกองบรรณาธิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กองบรรณาธิการทุกท่านได้รับทราบสถานะและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวารสาร ฯ

บทบาทของผู้เขียน (Authors)

 • ต้องมั่นใจว่าบทความที่ส่งมารับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ยังไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ต้องมีการอ้างถึงและอ้างอิงที่เหมาะสม โดยให้รายละเอียดของเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้องและเพียงพอ
 • ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ไม่สร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง หากปรากฏด้วยวิธีการใดก็ตามว่ามีการคัดลอกผลงานผู้อื่น สร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง ผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ
 • ให้รายละเอียดของผู้เขียนบทความ (และสังกัด) ทุกท่านอย่างถูกต้องและเพียงพอตามเกณฑ์ของวารสาร ฯ
 • จัดเรียงหน้าบทความตามเกณฑ์ของวารสารฯ
 • ระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการทำวิจัยไว้ในกิตติกรรมประกาศ
 • ระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

บทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Reviewers)

 • ตอบรับการประเมินบทความอย่างเต็มใจเฉพาะเรื่องที่อยู่ในสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญเท่านั้น และสามารถประเมินบทความดังกล่าวได้อย่างเป็นธรรม โดยไม่มีอคติ และให้ความคิดเห็นทางวิชาการต่อบทความที่ประเมินอย่างมีเหตุผล
 • ไม่ตอบรับการประเมินบทความ และ/หรือประเมินบทความอย่างฉาบฉวยโดยไม่คำนึงถึงหลักวิชาการ หรือความเสียหายที่จะเกิดแก่วงวิชาการ
 • เก็บข้อมูลทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทความตลอดทั้งกระบวนการประเมินบทความเป็นความลับ หากมีความสงสัยหรือมีข้อคำถามไม่ว่ากรณีใด ให้ติดต่อกับบรรณาธิการและ/หรือกองบรรณาธิการผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • ประเมินบทความ ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งผลการประเมินไปยังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • แจ้งให้บรรณาธิการทราบเมื่อสังเกตเห็นหรือสงสัยว่ามีการคัดลอกผลงานผู้อื่น สร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง
 • ไม่ใช้ประโยชน์จากบทความที่ตนเป็นผู้ประเมินและยังไม่ได้รับการเผยแพร่ในงานวิจัยของตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนบทความเป็นลายลักษณ์อักษร

 

ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (2021): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-21

ดูเล่มทุกฉบับ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
-รองศาสตราจารย์ พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-นางดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
-นาย ชีรวรรธก์ มั่นกิจ เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
-รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรณาธิการ
-ศาสตราจารย์ ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-รองศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการ
-รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รองศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร สืบค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-รองศาสตราจารย์ ดร. จักรมาส เลาหวณิช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร แซมสีม่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-รองศาสตราจารย์ ดร. สุนัน ปานสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ ผลโพธิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กระวี ตรีอำนรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทวรัตน์ ตรีอำนรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ ทางดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรษา ทางดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราจิต พยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสันต์ ชุ่มใจหาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันพุทธ แซ่ฉั่ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณพต แก้วสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิภัทร ลาภเจริญสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นารถระพี นาคะวัจนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงศ์ ลาลุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพธิ์สม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ดร. เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
-ดร. จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ดร. กิตติศักดิ์ เพชรพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร