เผยแพร่แล้ว: 2024-01-27

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ถ่านเหง้ามันสำปะหลังในกระบวนการตีเหล็ก

นพฤทธิ์ พรหมลัง, บุญโชค พ่อตาแสง, รณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์, วิชาญ ใจสุข, จักรชัย ชิณโคตร, พูลทวี ศรพรหม, วัชรินทร์ เขียวไกร, พิศมาส หวังดี

11