ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2021): วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางด้านการเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมแก่สังคม

การจัดทำวารสารมีการจัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)