ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 30-08-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย