วารสารเกษตรเล่มนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 35 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยทั้งหมด 15 เรื่อง ซึ่งเป็นบทความจากสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น พืชไร่ พืชสวน โรคพืช ปฐพีศาสตร์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เศรษฐศาสตร์การเกษตร และส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร  กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจส่งผลงานวิชาการมาตีพิมพ์ในวารสารเกษตร ปัจจุบันวารสารเกษตรมีค่า Impact Factor (IF) เท่ากับ 0.615  เพื่อพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง กองบรรณาธิการอยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบของวารสารเพื่อก้าวไปสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index)  รูปแบบที่เปลี่ยนไปชัดเจนคือ ในส่วนของเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หากเป็นภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วระบุท้ายข้อความว่า (in Thai)  คาดว่าวารสารเกษตรรูปแบบใหม่นี้จะเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 3 ของปีที่ 35 เป็นต้นไป

เพื่อความรวดเร็วในการจัดพิมพ์วารสารฉบับต่อ ๆ ไป กองบรรณาธิการขอความร่วมมือจากผู้ส่งบทความให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับของวารสารเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยสามารถดูคำแนะนำดังกล่าวได้ที่ https://journal.agri.cmu.ac.th/Document/49030001.pdf

เผยแพร่แล้ว: 2019-05-16

ผลของสารละลายซิลเวอร์ไนเทรตและ NAA ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดอกฟักข้าว (Momordica cochinchinensis) เพศเมีย

ศิริกาญจน์ กอบเกียรติถวิล, ปริยานุช จุลกะ, พิจิตรา แก้วสอน, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์

13-22

ความหลากหลายอัลลีลของยีน BADH2 และโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ในข้าวหอมพื้นเมืองที่สูง

ภัคจิรา จันทร์อินทร์ , ศันสนีย์ จำจด , นริศ ยิ้มแย้ม, ต่อนภา ผุสดี

23-35

การเข้าทำลายและการถ่ายทอดทางเมล็ดของ Columnea latent viroid ในพริก

ษมาพร ภูวิธกรณ์, จิราพร ปอสูงเนิน, สุภาพร กลิ่นคง, คนึงนิตย์ เหรียญวรากร

101-111

การประเมินความต้านทานต่อโรคกาบใบเน่าและโรคเมล็ดด่างข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Sarocladium oryzae

วนิดา ธรรมธุระสาร, ศิริพร ดอนเหนือ, ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ , จินตนา อันอาตม์งาม

113-123

การปรับตัวของผู้ปลูกข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ปวีณรัตน์ สิงสิน, รุจ ศิริสัญลักษณ์, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล , แสงทิวา สุริยงค์

125-136

ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พงศ์ศาสตร์ นาพรม, รุจ ศิริสัญลักษณ์ , บุศรา ลิ้มนิรัรดร์กุล, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

159-168