เผยแพร่แล้ว: 2020-11-23

การออกแบบและสร้างเผาผลิตถ่านจากชีวมวลและขยะมูลฝอยระดับชุมชน

ธนพร เทพสมุทร, อิศราฐ์ เชาว์ภิสิทธิ์, อธิษฐาน ทิมแย้มประเสริฐ, สมชาย ศรีทนุ, กรีฑา สมเกียรติกุล, ชูตระกูล ศิริไพบูลย์, ชินธันย์ อารีประเสริฐ

7