ประกาศวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

จากผลการประเมินวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567  
วารสารเกษตรพระจอมเกล้าถูกจัดให้เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 2 (TCI Tier2)
โดยมีเงื่อนไขให้วารสารส่งข้อมูลเพื่อรับการประเมินอีกครั้ง หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสถานะของบทความ กองบรรณาธิการจึงขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1. บทความที่ได้รับใบตอบรับตีพิมพ์จากวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือว่าได้รับการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 1 (TCI Tier1)

2. บทความที่ได้รับใบตอบรับตีพิมพ์จากวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถือว่าได้รับการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 2 (TCI Tier2)

3. บทความที่อยู่ในระหว่างการประเมิน หากได้รับการตอบรับตีพิมพ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถือว่าได้รับการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 2 (TCI Tier2)

หากผู้เขียนมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม กรุณาติดต่อวารสารเกษตรพระจอมเกล้าที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เบอร์โทรศัพท์ 096-176-3329 หรือ [email protected]

มายเหตุ วันตอบรับการตีพิมพ์ปรากฏในระบบออนไลน์

 

 ผศ.ดร. สุกัญญา  แย้มประชา

บรรณาธิการวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

15 มกราคม 2563

 

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal)  นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (2020): กรกฎาคม-กันยายน

เผยแพร่แล้ว: 2020-09-29

ผลของวัสดุปลูกและปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตของพรมญี่ปุ่น

ชมัยพร อนุวงศ์, สุริยา ก่อสินวัฒนา, สมลักษณ์ มะโรงชัย

304-314

การใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการยับยั้งเชื้อราบนยางแผ่นธรรมชาติ

จันทิมา ชั่งสิริพร, พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า, กาญจนา ขันทกะพันธ์, นิรณา ชัยฤกษ์

251-355

การจัดการเพาะฟักแม่ปูม้า (Portunus pelagicus) ไข่นอกกระดองสีเทาดำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทางการประมง

ไพโรจน์ แก้วมาก, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, จักรพงษ์ หรั่งเจริญ, ประกายดาว ยิ่งสง่า, ยุทธพล สาเอี่ยม

392-399

ดูเล่มทุกฉบับ