ประกาศวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

จากผลการประเมินวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567  
วารสารเกษตรพระจอมเกล้าถูกจัดให้เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 2 (TCI Tier2)
โดยมีเงื่อนไขให้วารสารส่งข้อมูลเพื่อรับการประเมินอีกครั้ง หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสถานะของบทความ กองบรรณาธิการจึงขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1. บทความที่ได้รับใบตอบรับตีพิมพ์จากวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือว่าได้รับการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 1 (TCI Tier1)

2. บทความที่ได้รับใบตอบรับตีพิมพ์จากวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถือว่าได้รับการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 2 (TCI Tier2)

3. บทความที่อยู่ในระหว่างการประเมิน หากได้รับการตอบรับตีพิมพ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถือว่าได้รับการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 2 (TCI Tier2)

หากผู้เขียนมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม กรุณาติดต่อวารสารเกษตรพระจอมเกล้าที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เบอร์โทรศัพท์ 096-176-3329 หรือ ajournal@kmitl.ac.th

มายเหตุ วันตอบรับการตีพิมพ์ปรากฏในระบบออนไลน์

 

 ผศ.ดร. สุกัญญา  แย้มประชา

บรรณาธิการวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

15 มกราคม 2563

 

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal)  นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 (2019): ตุลาคม - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-23

การประเมินปริมาณสารเบต้าแคโรทีนของฟักทองพันธุ์ลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 ที่เหมาะสมต่อการแปรรูป

ภูวไนย ไชยชุมภู, วชิรญา อิ่มสบาย, วรลักษณ์ ประยูรมหิศร, ยงยุทธ พลับจะโปะ, อัญมณี อาวุชานนท์

581-589

ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและผลผลิตของพริกระยะผลอ่อน

ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, จำนอง โสมกุล, สลาลีวัลย์ แน่นแฟ้น, สมนึก ลี้สุขสมบูรณ์, คุณาธิป ไก่กา

590-597

การใช้เถ้าบอยเลอร์และกากตะกอนปาล์มร่วมกับมูลสัตว์ในการผลิตปุ๋ยหมัก

กัณฐิกา ยังมณี, ภัทรารัตน์ เทียมเก่า, อรพิน หนูทอง

604-611

การประเมินความสามารถในการทนเค็มของเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วงในสภาพโรงเรือน

ธนพงศ์ เง่าพิทักษ์กุล, จำนอง โสมกุล, ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, รัชชานนท์ ทองแผ่น, วิทยา สารคุณ, อัญมณี อาวุชานนท์

635-641

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำอนูเบียสคอนเจนซิสโดยใช้ Thidiazuron (TDZ)

ชานนท์ กล่อมกำแหง, นงนุช เลาหะวิสุทธิ์, บุปผา จงพัฒน์

642-647

ศึกษาการพัฒนาผลต่อสารพฤกษเคมีบางชนิดในผลพริกมัน ‘TVRC365’

อรเนตร กานต์บุญญา, จำนอง โสมกุล, พิมพ์ชนก สตภูมินทร์, พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง

662-668

ความพึงพอใจต่อการบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์, กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์

686-692

ดูเล่มทุกฉบับ