ประกาศวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

เรื่อง  การลบบทความที่ขาดการติดต่อนานเกิน ๖ เดือน

------------------------------------------

           เพื่อให้การจัดทำวารสารเกษตรพระจอมเกล้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ   วารสารเกษตรพระจอมเกล้าจึงขอประกาศให้ทราบว่า หากบทความใดขาดการติดต่อนานเกิน ๖ เดือน วารสารจะขอลบบทความดังกล่าวออกจากระบบ ThaiJo

ผศ.ดร. สุกัญญา  แย้มประชา

บรรณาธิการวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

1 พฤษภาคม 2564

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal)  นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (2021): กรกฎาคม-กันยายน

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-29

การเข้าอาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากต้นกล้าทุเรียนเสียบยอดพันธุ์หมอนทอง

กนกพร บุญญะอติชาติ, วรพล บรรณจิต, ประสิทธิ์ ดีวัฒนวงศ์, รุจิรา ดีวัฒนวงศ์

184-189

ผลของเวลาการให้อากาศต่อการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยเชื้อ Sacharomyces cerevisiae

ประยุทธ เสาทอง, กล้าณรงค์ ศรีรอต, วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, บุญทิวา นิลจันทร์

206-214

ผลของเอคโตไมคอร์ไรซาจากเห็ดเผาะและเห็ดตับเต่า ต่อการเจริญของไม้ป่าและไม้โตเร็วบางชนิดในสภาพแปลงธรรมชาติ

ธนภักษ์ อินยอด, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี, ศิรินทิพย์ ชัยมงคล, วีระชัย ฟองธิวงค์

215-223

ความตั้งใจซื้อบัวหลวงเพื่อใช้ประดับตกแต่งของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น

ธมณ ธีระศรานนท์, เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์, ปริชาติ แสงคำเฉลียง

224-230

ความต้องการในการพัฒนาตนเองของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

วรรณรีย์ คนขยัน, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ธานินทร์ คงศิลา

231-238

ดูเล่มทุกฉบับ