วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal)  นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

***New*** การปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ต้นฉบับใช้แบบอักษร (Font) และการพิมพ์เอกสารอ้างอิง

2022-05-12

         วารสารเกษตรพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของหอยน้ำจืดและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในอ่างเก็บน้ำ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

กิตติชัย จันธิมา, ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์, กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง, อภิญญาณี อุปจักร์

1-6

การศึกษาชนิดของพืชอาศัยและปริมาณเชื้อเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา (เห็ดเผาะ) ที่เหมาะสม ในการส่งเสริมการเกิดรากเอคโตไมคอร์ไรซาของกล้าไม้วงศ์ยางภายใต้สภาวะเรือนปลูกพืช

ธนภักษ์ อินยอด, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี, สุริมา ญาติโสม, ปิยะดา เอี่ยมประสงค์, ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต, อนุพงศ์ กาบจันทร์

28-37

การพัฒนาคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่สำหรับอ้อยในชุดดินกำแพงแสน เขตภาคกลางฝั่งตะวันตก ประเทศไทย

สุชาดา กรุณา, นภาพร พันธุ์กมลศิลป์, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, วิภาวรรณ ท้ายเมือง, อัญธิชา พรมเมืองคุก, สิรินภา ช่วงโอภาส

การออกแบบการทดลองแบบผสมผลไม้แห้งในข้าวพองอัดแท่งเพื่อเป็นอาหารสุขภาพในอาเซียน

ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ, นริศรา วังมะนาว, วีระศักดิ์ สมยานะ, นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่

ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย

พีรณัฐ รวยบุญส่ง, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ชัยสิทธิ์ ทองจู, จุฑามาศ ร่มแก้ว, ชนิดา เกิดชนะ
ดูทุกฉบับ