เผยแพร่แล้ว: 2024-02-29

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของน้ำหมักไหมข้าวโพดหวาน Zea mays L. ด้วยวิธีการหมักแบบเหลว

กมลวรรณ ผลพิกุล, สิริลักษณ์ ชัยจํารัส, ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์, ทะเนตร อุฤทธิ์

1-7

การพยากรณ์จำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยใช้วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง

ธนายุทธ ช่างเรือนงาม, สุรัสวดี นางแล, ธัญวรัชญ์ บุตรสาร, ศิวรี สุดสนิท

63-72