จันทรเกษมสาร

Announcements

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารจันทรเกษมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

27-10-2023

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 28-08-2023

ฉบับเต็ม

บรรณาธิการแถลง

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

1. เกณฑ์ในการลงตีพิมพ์

        • เป็นบทความวิจัย (Research Articles) หรือบทความวิชาการ (Academic Articles) ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
        • ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน รวมทั้งไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาหรือส่งเพื่อตีพิมพ์ที่อื่นซ้ำในเรื่องเดียวกัน
        • เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ของบทความ เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนแต่ละท่านกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบ
        • ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจันทรเกษมสารต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินบทความตามกระบวนการ และได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ อย่างน้อย 3 คน
        • ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด รวมทั้งต้องยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ก่อนเผยแพร่
        • ผู้เขียนต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online-ThaiJO) โดยเข้าไปที่ www.tci-thaijo.org

2. รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ [ Click ]