วารสารเกษตรเล่มนี้เป็นวารสารฉบับแรกของปีที่ 37 โดยบทความใน
ฉบับนี้  ประกอบด้วยบทความทางวิชาการ  ที่มีต้นฉบับ เป็นภาษาไทย
ทั้งหมด  จำนวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย สาขาพืชสวน 3 เรื่อง สาขา
ปฐพีศาสตร์  2 เรื่อง  สาขากีฏวิทยา  1 เรื่อง  สาขาสัตวศาสตร์  3
เรื่อง และสาขาการแปรรูปอาหารและสมุนไพร 2 เรื่อง

ทางวารสารเกษตร  เปิดรับบทความวิชาการทางเกษตร  วิทยาศาสตร์
เกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
เกษตร สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของวารสารเกษตร
https://www.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/index  หรือ
สามารถติดต่อมายังกองบรรณาธิการได้ที่ E-mail : agjournal22@gmail.com

เผยแพร่แล้ว: 2021-01-28

วงจรชีวิตและความสามารถในการผสมพันธุ์ของกล้วยไม้เหลืองแม่ปิง

เอกรัตน์ วสุเพ็ญ, ฉันทลักษณ์ ติยายน, ณัฐา โพธาภรณ์

27-37

ผลของการจัดการน้ำและการพ่นสังกะสีทางใบต่อผลผลิตและการสะสมธาตุอาหารในเมล็ดข้าวเหนียว 5 พันธุ์

จินตนา สงค์ศรีอินทร์, สุชาดา จำรัส, สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ, จีราภรณ์ วีระดิษฐกิจ, สิทธิเศวต ลอดแก้ว, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

51-63

ชนิดและการเปลี่ยนแปลงประชากรของแมลงวันทองสกุล Bactrocera ที่ทำลายผลพริกบางพันธุ์ในจังหวัดพิษณุโลก

อรอนงค์ พึ่งเขียว, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , จิราพร กุลสาริน , เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

65-74

การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์เรียลไทม์พีซีอาร์ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับประเมินสัดส่วนเพศของอสุจิในน้ำเชื้อพ่อโคนม

ทฤษฎี คำหล่อ, กรวรรณ ศรีงาม , ศุภมิตร เมฆฉาย , วัชรพงศ์ นรพัลลภ , นิภา โชคสัจจะวาที

75-87

ผลของระยะเวลาในการบ่มต่อองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณสารคาร์โนซีนในเนื้อโค

ทิพย์ระวี รัศมีพงศ์, ศิริมา ทองรวย, ทองสุข เจตนา, อัจฉรา ขยัน

89-97

ผลของสารทีทูทอกซินต่อความเป็นพิษและการตายของเซลล์ไฟโบบลาสจากเอมบริโอไก่พื้นเมือง

ชมพูนุช หลำแสงกุล, มานินพันฌ์ ทองคำ, กรวรรณ ศรีงาม, วรรณพร ทะพิงค์แก, มนตรี ปัญญาทอง

99-107

ผลของแหล่งน้ำตาลซูโครสต่อจลนศาสตร์การหมักไวน์ส้มเกลี้ยง

มาลัยพร วงค์แก้ว, คัทลียา ใจดี , ณัฐพล อินถา , นันทิยา บุญสุข , พศิน หน่อคำอ้าย

109-120