วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (academic article) ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับตีพิมพ์บทความในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบทความทุกบทความที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช “ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่น” พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ (peer review) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน ในรูปแบบผู้ประเมินอิสระและผู้แต่งไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind review) และกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน ทั้งนี้วารสารมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

หมายเลข ISSN ฉบับตีพิมพ์ : 0125-2380      

หมายเลข ISSN ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ : 2672-958X

 

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2022-10-07

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ )

ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ (manuscript) ได้โดย CLICK

 

ขอให้สมาชิกวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ทุกคน !!!!! reset password ก่อนเข้าใช้ระบบในครั้งแรก

2022-01-21

ขอให้สมาชิกวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ทุก user ทั้งในบทบาทของผู้เขียน ผู้ประเมิน และผู้อ่าน ทำการ reset password ก่อนเข้าใช้ระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ในครั้งแรก

โดยคลิกลิงก์  https://sso.tci-thaijo.org/ และกด Forget Password?

 

Hello all ThaiJo's member, Please reset your password and edit your information on ThaiJo Single sign-on. https://sso.tci-thaijo.org/    

ศึกษาคู่มือเพิ่มเติม (manual)

https://docs.google.com/document/d/1yKVbEU8IimfY3jgaDZhXhyzWRq02G-BfOQixogIsgqc/edit?fbclid=IwAR39PlFb_MOE6Ayt2vAtcAOz8sP0Rx7j_LovV6_N4HnUJ1rq6t1kPOZRL6w

Vol. 41 No. 2 (2022): July - December 2022

Published: 01-12-2022

Screening for Phosphate Solubilizing Bacteria Capable of Enhancing Rice Seedling Growth

Saralee Prommayakul, Arupong Deawkee, Sasipron Jomkhame, Chuthamat Atnaseo

56-70

Prototype Development of a Semi-automatic Latex Mixer

Patcharin Intamas, Apisan Siripan, Sommai Srisuk, Tanaporn Muangmongkul, Nattapong Sooksawat, Promphak Boonraksa

86-98

The Growth and Yield of Asiatic Pennywort from 5 Accessions in a Hydroponic System

Anan Piriyaphattarakit, Patcharee Dechlay, Ponkamon Ruplort, Punyaphat Pholphim

127-140

View All Issues

 

 

Indexed in