สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารเกษตร ฉบับนี้เป็นปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 นี้ บทความวิจัยเด่น ๆ ทั้งสิ้น 14 เรื่อง จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 33 ทางกองบรรณาธิการได้เพิ่มจำนวนเรื่อง จากเดิม 10-12 เรื่องต่อฉบับ ขยับขึ้นเป็น 14-15 เรื่องต่อฉบับ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของผู้เขียนและผู้อ่านที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ประกอบด้วย ผลงานวิจัยในสาขาพืชสวน 2 เรื่อง พืชไร่ 2 เรื่อง โรคพืช 1 เรื่อง ปฐพีศาสตร์ 2 เรื่อง ส่งเสริมการเกษตร 1 เรื่อง สัตวศาสตร์ 1 เรื่อง ประมง 1 เรื่อง และอุตสาหกรรมเกษตร 4 เรื่อง จะเห็นได้ว่าบทความวิจัยมีความหลากหลายในทุกสาขาการเกษตร

ท่านผู้อ่านและผู้เขียนทุกท่าน ขณะนี้รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศในแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี ข้างหน้านี้ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรและอาหารก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการผลิตที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) เพื่อให้เกิดนวัตกรรม (innovation) ส่งผลให้สินค้าด้านเกษตรและอาหารมีมูลค่าบริการสูงขึ้น (high value service) สอดรับกับประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น นักวิจัยจำเป็นต้องปรับแนวทางการวิจัยให้สอดรับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพราะประเทศชาติได้ผ่านยุค Thailand 1.0 ซึ่งเป็นเกษตรดั้งเดิมใช้แรงงานเป็นหลัก ปัจจุบันจึงเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งลดค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หวังว่าทางวารสารเกษตรจะได้มีบทความวิจัยที่ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 มากขึ้น

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-13

ผลของ GA3 NAA และสารคล้ายบราสซิน (BS) ต่อขนาดและน้ำหนัก ของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน

พณิตา สุโข, สุทิศา ชัยกุล, นงนุช ชนะสิทธิ์, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

175-184

วิธีการทำให้เซลล์แตกเพื่อการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก

ผกามาศ ชิดเชื้อ, ปติรุจ จิรกาลวงศ์, อรอุมา ตนะดุลย์

185-191

ผลของลีโอนาร์ไดท์ต่อการปรับปรุงคุณภาพดินและผลผลิตข้าว

ชาญยุทธ รัตนพรหมมณี, กวิพร จินะจันตา, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง

215-224

ผลของวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของกุ้งก้ามกราม

เมธาวี รอตมงคลดี, วัฒนะ ลีลาภัทร , นันทพร สุทธิ

257-265

คุณสมบัติพรีไบโอติกเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์สกัดจากหัวหอมแขกและรากชิโครี่

สุทธิพร นันติ, ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน, นิอร โฉมศรี, สมคิด ดีจริง, ปิยะนุช เนียมทรัพย์

277-290