เผยแพร่แล้ว: 2022-03-08

การใช้สารละลายหินแม่รังเป็นแหล่งเฟอรัสเสริมในระบบการเลี้ยงปลานิลร่วมกับการปลูกผักบุ้ง

เอกพจน์ บางวิเศษ, เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, สมสมสร แก้วบริสุทธิ์, กมล เลิศรัตน์

577-584

การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่ออัตราปุ๋ยเคมีในชุดดินยโสธร

วิชญาภรณ์ วงษ์บำหรุ, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, วรชาติ วิศวพิพัฒน์

585-594

ความหลากหลายและการแพร่กระจายของตัวอ่อนแมลงปอในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน

สมศักดิ์ ระยัน, บุญทิวา ชาติชำนิ, อมรรัตน์ รังสิวิวัฒน์, โยธิน ปาระพิมพ์, สุกัญญา คำหล้า

623-630

ผลสะสมของวัสดุปรับปรุงดินต่อการแจกกระจายของเม็ดดินและการกักเก็บคาร์บอนของดินวารินที่ปลูกมันสำปะหลัง

จรัณยา สุคนธากร, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

657-668

ผลของอาหารที่มีต่อศักยภาพในการสืบพันธุ์และความรุนแรงในการเข้าทำลายเหยื่อของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง

ภานุพงศ์ แสนบุดดา, ทิพย์สุคนธ์ อนุภาพ, นุชรีย์ ศิริ, ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์

669-676

ความสัมพันธ์ของปากใบและสีใบกับระดับความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด

วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง, วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์, พลัง สุริหาร, กมล เลิศรัตน์

677-686

การใช้กล้วยหอมทองสุกในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล

ธนากร เหมะสถล, ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย

687-692

Some biochemical changes of early germinated Arabica coffee seeds (Coffea arabica L.) after treated by brassin-like substance

Primluck Praphutphitthaya, Chantalak Tiyayon, Thaneeya Chetiyanukornkul, Tanachai Pankasemsuk

693-702

Effects of polymers as a main component of coating formulations on quality and effects of stability of cucumber seeds

Tidarat Kaewkham, Padungkwan Chitropas, Anan Wongcharoen, Russell K. Hynes, Jakkrapong Kangsopa, Boonmee Siri

703-712

Effect of plant densities and supporting materials of the vertical hydroponic system on the growth and yields of lettuce

Nguyen Van Quy, Wantana Sinsiri, Suphatrat Chitchamnong, Kriangsuk Boontiang, Waranyoo Kaewduangta

723-730