สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารเกษตรปีที่ 28 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ. 2558 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า ประเทศไทยมีการตื่นตัวกันมากสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะระบบอุดมศึกษาไทย ดังนั้นในวารสารเกษตรฉบับนี้จะมีบทความวิจัยหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านเรา คือ เมียนมาร์ ที่มีการจัดทำกลยุทธ์ ในการดำรงชีพที่กระจายความเสี่ยงในระบบการผลิตฝ้ายหลังฤดูมรสุม บนพื้นที่ดอน อาศัยน้ำฝน เป็นงานวิจัยที่จะได้รู้ได้ทราบว่าแนวคิดเป็นอย่างไร ซึ่งอาจใกล้เคียงหรือแตกต่างกับบริบททางพื้นที่ของประเทศไทย นี่เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทางกองบรรณาธิการจะพยายามสรรหาบทความวิจัยของสมาชิกประชาคมอาเซียนมาเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ยังมีบทความของสาขาพืชสวน 6 เรื่อง สาขาป่าไม้ 1 เรื่อง สาขาโรคพืช 1 เรื่องและสาขากีฏวิทยา 3 เรื่อง

สำหรับวารสารเกษตรฉบับนี้ ยังมีบทความปริทัศน์ 1 เรื่อง คือระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็นบทความที่ได้ค้นหาและรวบรวมงานวิจัยจำนวนมาก มาขมวดในการนำเสนอที่มีสาระอย่างยิ่ง ซึ่งนับว่าเป็นองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากเชิงวิชาการ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ดังคำกล่าวว่า “งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง แต่ขึ้นห้าง” นั่นเอง

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-11

ผลของไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพู

แพรวระวี แสงมณี, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, ณัฐา โพธาภรณ์

237-244

ผลของปริมาณไอออนบีมพลังงานต่ำในการชักนำการกลายพันธุ์ของอัญชัน

กฤติยาพร บวรวัฒนะ, ศิวาพร ธรรมดี, อดิศร กระแสชัย

245-254

ความสามารถในการผสมข้ามชนิดและสกุลของกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสบางชนิด

ชิดชนก ก่อเจดีย์, วีณัน บัณฑิตย์, จามจุรี โสตถิกุล, ณัฐา โพธาภรณ์

263-272

ผลของการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับตะแกรงสั่นต่อการกำจัดด้วงงวงข้าวในการเก็บรักษาข้าวเปลือก

ประดิฐ รามัชฌิมา, ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์, สมโภชน์ สุดาจันทร์, ชัยยันต์ จันทร์ศิริ

295-302

การเพาะเลี้ยงด้วงเต่าสีส้มด้วยอาหารเทียมหลัก

วณิชญา ฉิมนาค, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร กุลสาริน

303-311