สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารเกษตรฉบับนี้ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันอุดมศึกษายินดีมาร่วมเป็นกองบรรณาธิการด้วยกัน ทำให้ท่านผู้อ่านคงจะเห็นว่าวารสารเกษตรสร้างความหลากหลายจากองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ที่คือปณิธานที่มุ่งมั่นรักษาคุณภาพของวารสาร

วารสารฉบับนี้ มีบทความวิจัยในเล่มทั้งหมด 10 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่องในสาขาสัตวศาสตร์ 1 เรื่อง สาขากีฏวิทยา 3 เรื่อง สาขาพืชสวน 3 เรื่อง สาขาพืชไร่ 1 เรื่อง สาขาป่าไม้ 1 เรื่อง สาขาส่งเสริมการเกษตร 1 เรื่อง ซึ่งร้อยละ 40 เป็นบทความจากภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกองบรรณาธิการขอขอบคุณคณะผู้เขียนทุกท่าน ที่ได้ส่งผลงานดี ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านวารสารเกษตร

งานวิจัยทางด้านการเกษตรมีความหลากหลายทั้งงานวิจัยพื้นฐาน ที่เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่นักวิจัยต้องมี จึงจะสามารถนำไปสู่การทำงานวิจัยประยุกต์ได้ ซึ่งงานวิจัยประยุกต์บางครั้งสามารถทำได้ด้วยวิธีไม่สลับซับซ้อน แต่บางชิ้นงานต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งรวมถึงเครื่องมือที่มีราคาแพง ดังนั้น บทความวิจัยในฉบับนี้จึงมีทั้งเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงการตรวจหา DNA และเครื่องความถี่วิทยุ (Radio Frequency Generator)

งานวิจัยในปัจจุบันนี้มีจำนวนมาก แต่สิ่งที่นักวิจัยต้องคำนึงถึงอย่างมากคือคุณภาพของงานเนื่องจากการตีพิมพ์ที่ดีไม่เพียงแต่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูงเท่านั้น แต่เรื่องของดัชนีการอ้างอิง (Citation Index) ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของงานวิจัยว่ามีการนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงมากน้อยเพียงใด ดังนี้จึงมุ่งหวังผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเกษตร จะได้มีผู้นำไปใช้อ้างอิงมากขึ้น

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-11

ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 ระหว่าง อาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105 กับชัยนาท 1 ต่อประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

พุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร กุลสาริน, สุรเดช ปาละวิสุทธิ์, เจตน์ คชฤกษ์

113-123

ตารางชีวิตเปรียบเทียบของด้วงเต่าสีส้ม เมื่อเพาะเลี้ยงด้วยเพลี้ยอ่อนถั่วและเพลี้ยอ่อนผัก

วณิชญา ฉิมนาค, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร กุลสาริน

125-135

การตรวจสอบลูกผสมถั่วลันเตาที่ต้านทานโรคราแป้ง โดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

อัญชัญ ชมภูพวง, อังสนา อัครพิศาล, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์

155-163

การประเมินมูลค่าคาร์บอนและธาตุอาหารสะสม ในดินป่าดิบเขาบริเวณดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, สุนทร คำยอง, นิวัติ อนงค์รักษ์, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

173-182

การพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์มะระขี้นก

นาราวี ดือเระ, ขวัญจิตร สันติประชา, วัลลภ สันติประชา

183-192