เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ผลของลิกนิน คาร์บอน ไนโตรเจน และโพลีฟีนอลของต้นปอเทืองต่อปริมาณไนโตรเจนมิเนอรัลไลเซชัน

สุทธิ์เดชา ขุนทอง, ชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุข, สุรเชษฐ์ นาราภัทร์

665-674

การตัดสินใจซื้อเนื้อไก่ประดู่หางดำที่ปลอดภัยของผู้บริโภคในจังหวัดแพร่

นลินี คงสุบรรณ์, วรศิลป์ มาลัยทอง, อนุกูล จันทร์แก้ว, ฑีฆา โยธาภักดี

675-686

การขยายพันธุ์และการใช้แพกโคลบิวทราซอลเพื่อการผลิตม่วงไตรบุญเป็นไม้กระถาง

เพ็ญแข รุ่งเรือง, อนุกาญจน์ ชิณวงศ์, กาญจนา เหลืองสุวาลัย, กิริยา สังข์ทองวิเศษ, สุนทรียา กาละวงศ์

699-708

ผลของการจัดการปุ๋ยธาตุอาหารหลักร่วมกับสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย

นัฐพร กลิ่นหอม, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ทศพล พรพรหม , ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย

709-720

ความสัมพันธ์ของยีน cGH VIPR-1 FASN และ IGF-1 ต่อน้ำหนักตัวและขนาดรอบอกในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี เคเคยู 12

สจี กัณหาเรียง, ทองสา บัวสุข, มนต์ชัย ดวงจินดา , บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ , ยุพิน ผาสุข

721-732

ผลของซิงเกิลเซลล์โปรตีนในอาหารปลานิล

นรธัช ประชุม, สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์, ปวีณา ทวีกิจการ, บุปผา จงพัฒน์, บัณฑิต ยวงสร้อย

733-738

อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเหนียวที่ปลูกในสภาพดินเค็ม

ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, พรทิพย์ ศรีมงคล, วิมลนันทน์ กันเกตุ, พุทธิภณ ศิริมูล

739-748

พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะการเจริญเติบโต และลักษณะทางการเกษตรในประชากรอ้อยลูกผสม K93-219 x KpK98-40

จิราภรณ์ นาทา, พัชริน ส่งศรี, นันทวุฒิ จงรั้งกลาง , พีรญา กลมสอาด

755-766