เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

การตกตะกอนและการเก็บรักษาคีโตเซอรอส (Chaetoceros gracilis) แบบเข้มข้น

กุลวดี ว่องวิไลรัตน์, วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย, สรวิศ เผ่าทองศุข, บุญรัตน์ ประทุมชาติ

201-208

ผลของขมิ้นชันที่มีต่อโรคจุดขาวในปลาสวาย

อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ

209-218

การประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมของข้าวโพดเพื่อความต้านทานโรคราสนิมในประเทศไทย

วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง, วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์, พลัง สุริหาร, กมล เลิศรัตน์

229-236

ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของข้าวพื้นเมือง 20 พันธุ์ในพื้นที่นาทามน้ำท่วมฤดูนาปรัง

มานัส ลอศิริกุล, นันทิยา หุตานุวัตร, นพมาศ นามแดง, สุกัญญา คลังสินศิริกุล, ประสิทธิ์ กาญจนา

295-304

ส่วนผสมของแกลบและทรายกับดินชุดสระบุรีที่เหมาะสมต่อการผลิตก้อนอิฐดินดิบเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านดิน

ภูมินทร์ ยิ้มมิ่ง, ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, กุมุท สังขศิลา, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, สิรินภา ช่วงโอภาส

321-326

Effect of waterlogging on morphological changes and growth of six forage grasses

Suphaphan Phengpet, Michael Hare, Suwat Terapongtanakorn, Kitti Wongpichet

363-372