สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

ก่อนอื่นผมต้องขอแจ้งข่าวดีให้ทุกท่านได้ทราบว่าศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย (Thai Journal Citation Index, TCI) ได้ประกาศค่า Impact Factor ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นี้ โดยวารสารเกษตรมีค่า IF เป็น 0.393 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่ผ่านมาเพราะมีค่า IF เพียง 0.177 ดังนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่วารสารเกษตร ได้ยอมรับมาตรฐานคุณภาพเพิ่มขึ้น แสดงถึงความเชื่อมั่นจากผู้เขียนที่ได้อ้างอิงบทความวิจัย ของวารสารเกษตรมากขึ้น ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณผู้เขียนที่ได้ส่งบทความมาให้เรารวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นในเชิงวิชาการที่ชัดเจนและถูกต้อง ดังจะเห็นได้ว่าอัตราการปฏิเสธการตีพิมพ์บทความมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการคัดกรองที่ต้องเน้นคุณภาพมาตรฐานนั่นเอง

สำหรับบทความในวารสารเกษตรฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3 ปีที่ 32 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 มีบทความทั้งหมด 15 เรื่อง สาขาพืชสวน 5 เรื่อง  โรคพืช 1 เรื่อง  กีฏวิทยา 2 เรื่อง  ปฐพีศาสตร์ 1 เรื่อง  สัตวศาสตร์ 2 เรื่อง  ประมง 2 เรื่อง และอุตสาหกรรมเกษตร 2 เรื่อง ซึ่งล้วนแต่เป็นบทความวิจัยที่น่าสนใจยิ่ง ต้องขอขอบคุณคณะผู้เขียนทุกท่านที่ได้แบ่งปันงานวิจัยดี ๆ มาให้เป็นอาหารสมองครับ

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 2020-07-23

การชักนำให้เกิดแคลลัสและยอดจากเอนโดสเปิร์มของเมล็ดอ่อนสบู่ดำ

วิกาญดา สายวงค์ใจ, ธนียา เจติยานุกรกุล, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

331-338

ผลของไนโตรเจนต่อคุณภาพของกุหลาบตัดดอกที่ผลิตในกระถาง

วรรณสิริ ตัณฑ์ประศาสน์, โสระยา ร่วมรังษี

339-345

ผลของความเข้มข้นของฟอสโฟลิพิดและวิธีการปั่นผสมต่อสมบัติของสารสกัดแอสตาแซนทินที่กักเก็บในไลโพโซม

อนันทิตา แสงสุริยวงษ์, มารุจ ลิมปะวัฒนะ, ดาลัด ศิริวัน, ภัสราภา แก้วเนิน, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

421-433