เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ผลของสภาวะอบแห้งและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบกรอบ

สุภกาญจน์ พรหมขันธ์, สุกัญญา สายธิ, ชนิษฎา วงศ์บาสก์

1-12

การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ กลุ่มเกษตรกรบ้านโรงวัว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นิตยาภรณ์ นิพัทธ์ศานต์, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย

79-92

สภาพการเลี้ยงและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพในจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่

กมลทิพย์ สอนศิริ, พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, สุรีย์พร แสงวงศ์, ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์, ชยุต ดงปาลีธรรม์

93-104

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น

ปริชาติ แสงคำเฉลียง, สมสมร แก้วบริสุทธิ์, สจี กัณหาเรียง

105-118

ประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูปการค้าต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood ของมันสำปะหลัง

ภูมิ ต๊ะอุ่น, วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , ดวงรัตน์ ธงภักดิ์

131-142

ผลของทางใบปาล์มน้ำมันหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่อปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ในแพะ

ภูวดล เหมชะรา, พีรวัจน์ ชูเพ็ง, ณันญรัตน์ คุ้มครอง, โสภณ บุญล้ำ

163-176