ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-30

การผลิตเซลล์ตรึงไซยาโนแบคทีเรียออสซิลลาทอเรีย ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำเสียสังเคราะห์

บุรินทร์ มนตรีวิสัย, ธีรวัฒน์ สีทองแดง, ทรงกลด ใบยา, อาภรณ์ บัวหลวง, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

30-37

การสกัดเซลลูโลสจากไซยาโนแบคทีเรียนอสตอกเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก

นิศารัตน์ เพชรพรม, วศิน เจริญหมั่น, บงกช บุญบูรพงศ์, อาภรณ์ บัวหลวง, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

38-46

ดูเล่มทุกฉบับ