ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-30

การผลิตเซลล์ตรึงไซยาโนแบคทีเรียออสซิลลาทอเรีย ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำเสียสังเคราะห์

บุรินทร์ มนตรีวิสัย, ธีรวัฒน์ สีทองแดง, ทรงกลด ใบยา, อาภรณ์ บัวหลวง, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

16-23

การสกัดเซลลูโลสจากไซยาโนแบคทีเรียนอสตอกเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก

นิศารัตน์ เพชรพรม, วศิน เจริญหมั่น, บงกช บุญบูรพงศ์, อาภรณ์ บัวหลวง, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

24-32

ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในการฆ่าเชื้อโรค

นวลใย ญารักษา, ชัดชัย แก้วตา, ศุภาวีร์ มากดี, ธีระ สาธุพันธ์

41-48

ดูเล่มทุกฉบับ

Online ISSN: 2773-9627    Print ISSN: 1685-8379