นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตรพระวรุณ 

1. เป็นบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) หรือบทความทางวิชาการ (Academic article) ทางด้านเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ วิทยาศาสตร์การอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร  ธุรกิจการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร สารสนเทศการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร และนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น 

2. ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน (ต้นฉบับหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นฉบับ) และต้นฉบับต้องไม่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด

การตรวจสอบการตีพิมพ์ 

บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณต้องผ่านกระบวนการพิจารณาเพื่อตอบรับการตีพิมพ์ โดยกองบรรณาธิการประกอบด้วย

กระบวนการที่ 1: กลั่นกรองเบื้องต้นในรูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตของเนื้อหา และความสมบูรณ์ของบทความ 

กระบวนการที่ 2: กลั่นกรองต้นฉบับโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสาร จำนวน 3 ท่าน ในประเด็นความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของบทความแต่ละประเภทรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบในรูปแบบ "DOUBLE BLINED REVIEW"

กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ 

- ฉบับที่ 1: เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน

- ฉบับที่ 2: เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-18

บทบาทของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร: วัสดุทางเลือกสำหรับผลิตแผ่นทำความเย็น แบบระเหย

สมพร กงนะ, คมกฤษณ์ ชูเรือง, กัญลยา มิขะมา, เสาวคนธ์ เหมวงษ์

1-9

ความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลาโจกทรายในแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

อาภากร สกุลสถาพร, เบญจพรรณ เจริญยิ่ง, รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์

10-20

ภาวะการดื้อยาและทางเลือกในการป้องกันเห็บในปัจจุบัน

กนกวรรณ บุตรโยธี, ธราดล จิตจักร, หาญชัย อัมภาผล, เสริมวิช บุตรโยธี

21-32

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยหอมทองเสริมสับปะรดศรีราชา

ศริสา ทวีแสง, ศรัญญา วอขวา, ธนวรรณ เพ็งชัย, ศยามน ปริยาจารย์, เอกชัย จารุเนตรวิลาส , กษมา ชารีโคตร, เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค

33-43

ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รีการค้า

บรรจง อูปแก้ว, อนุชา จันทรบูรณ์, วราวุฒิ โล๊ะสุข

72-80

ผลของคุณสมบัติดินต่อสารสกัดมะแขว่นในการเสริมรสเค็ม

ปภากร สุทธิภาศิลป์, อภิรดา พรปัณณวิชญ์

81-88

ดูทุกฉบับ

Online ISSN: 2773-9627    Print ISSN: 1685-8379