นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตรพระวรุณ 

1. เป็นบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) หรือบทความทางวิชาการ (Academic article) ทางด้านเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ วิทยาศาสตร์การอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร  ธุรกิจการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร สารสนเทศการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร และนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น 

2. ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน (ต้นฉบับหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นฉบับ) และต้นฉบับต้องไม่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด

การตรวจสอบการตีพิมพ์ 

บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณต้องผ่านกระบวนการพิจารณาเพื่อตอบรับการตีพิมพ์ โดยกองบรรณาธิการประกอบด้วย

กระบวนการที่ 1: กลั่นกรองเบื้องต้นในรูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตของเนื้อหา และความสมบูรณ์ของบทความ 

กระบวนการที่ 2: กลั่นกรองต้นฉบับโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสาร จำนวน 3 ท่าน ในประเด็นความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของบทความแต่ละประเภทรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบในรูปแบบ "DOUBLE BLINED REVIEW"

กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ 

- ฉบับที่ 1: เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน

- ฉบับที่ 2: เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-11

การศึกษาสมบัติทางด้านความหนืดแป้งข้าวโพดข้าวเหนียวและค้นหาสนิปส์ของยีน Waxy และ Dull-I ในข้าวโพดข้าวเหนียว

ธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์, วรรษมล มงคล, ฉลอง เกิดศรี, มณีรัตน์ รุจิณรงค์, ยิ่งยศ พาลุกา

51-58

การวิเคราะห์ต้นทุน–ผลตอบแทนและช่องทางการจัดจำหน่ายไก่แดงในพื้นที่ภาคใต้

จรีวรรณ จันทร์คง, บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง, ไพศาล กะกุลพิมพ์, ณปภัช ช่วยชูหนู

59-65

แอปพลิเคชันกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านเชียงเหียน

รัชนน ศรีประโชติ, วิธมณ ขจรโมทย์ ขจรโมทย์, สุนันทา กลิ่นถาวร, ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี

81-87

การพัฒนาน้ำพริกจากสาหร่ายน้ำจืดเทา (Spirogyra neglecta (Hassall) Kützing)

ยุวดี อินสำราญ, เนตรชนก จันทร์สว่าง, สุภัทรา จินากุล, สุจิตรา แสนวัง, เนตรนภา เรืองไชย

88-94

ดูทุกฉบับ

Online ISSN: 2773-9627    Print ISSN: 1685-8379