ข่าวประกาศ

กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

2021-06-01

กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

1. การส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้

ไฟล์บทความ
         - บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ Word 1 ไฟล์ [โดยจัดตามรูปแบบการเตรียมต้นฉบับของวารสารฯ]

ไฟล์อื่น ๆ
         - ใบลงทะเบียน [เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน]

2. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องตามเอกสารการเตรียมต้นฉบับของวารสารฯ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงเผยแพร่ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นตอนถัดไป 

3. ค่าธรรมเนียมวารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางค่าธรรมเนียม.jpg

หมายเหตุ  แบบเร่งด่วน (Fast Track) ทางวารสารฯจะมีการประกาศเปิดรับบทความเป็นระยะ สามารถติดตามได้ผ่านทางข่าวประกาศของระบบThaiJO

หากผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น ทางวารสารฯ จะแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความผ่านทางระบบThaiJOหมายเหตุ  แบบเร่งด่วน (Fast Track) ทางวารสารฯจะมีการประกาศเปิดรับบทความเป็นระยะ สามารถติดตามได้ผ่านทางข่าวประกาศของระบบThaiJO

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

                กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

                ชื่อบัญชี           มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                ธนาคาร          กรุงเทพ สาขาแม่โจ้

               เลขที่บัญชี       678-0-04800-2
***ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น***

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-เมษายน 2564

             สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน พ.ศ. 2564) ปรากฏออกสู่สายตาทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้สภาวะวิกฤติของสถานการณ์โควิด 19 ที่สร้างความหวั่นกลัวของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะระบบสาธารณสุขของประเทศ ขอทุกท่านปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้าย ในครั้งนี้ครับ อย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระของงานวิจัยในเล่มนี้ยังคงเข้มข้นไม่แตกต่างไปจากเล่มอื่นๆ ที่ผ่านมา  คณะผู้จัดทำ มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการกำกับ ติดตาม การจัดทำวารสารทุกเรื่องในฉบับให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงของงานวิจัยและวิชาการทั้งในระดับประเทศ และ นานาชาติ เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการยอมรับในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

          งานวิจัยในฉบับนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง มีเนื้อหาสาระที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป สามารถเลือกอ่านได้ตามที่ทุกท่านสนใจ งานวิจัยแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 เรื่อง เน้นงานวิจัยทางด้านการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรต ต่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตรากพืชฯ หรือ งานวิจัยเรื่อง การยับยั้งอนุมูลอิสระและเอ็นไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนสของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบ เป็นต้น กลุ่มที่ 2 เป็นงานวิจัยทางด้านการส่งเสริมการเกษตร เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมูลวัวและวัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่นฯ เป็นต้น

          องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากงานวิจัยในเล่มนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยทุกท่านได้นำเอาไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนเป็นแนวทางต่อยอด คิดค้นหัวข้อวิจัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

 

ด้วยรักและเคารพ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
 บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-26

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ