เผยแพร่แล้ว: 2022-03-03

ฤดูปลูกและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวพันธุ์ กข71 ในชุดดินบางน้ำเปรี้ยว

ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค์, นพดารา ฟักประเสริฐ

551-559

ผลของปัจจัยแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ ในพื้นที่จัดสรรเพื่อการเกษตร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

สุธีระ เหิมฮึก, พีรพันธ์ ทองเปลว, เนตรนภา อินสลุด, วิชญ์ภาส สังพาลี, จุฑามาศ อาจนาเสียว, เกษตร สันติวงศ์

560-567

การประเมินและคัดเลือกลักษณะปรากฏของพริกที่ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส

นุชรีย์ พรำนัก, ธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ, เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล, สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

622-633

คุณภาพผลและสารแคโรทีนอยด์ในผลของมะเขือเทศเชอร์รี (Solanum lycopersicum) ที่ผลิตภายใต้โรงงานผลิตพืช

นคิรนทร์ จี้อาทิตย์, จันทร์สุดา โหมดนอก, สังคม เตชะวงค์เสถียร, ชานนท์ ลาภจิตร

634-642

ศักยภาพการเป็นปฏิปักษ์ของ Streptomyces spp. และ Bacillus subtilis ต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก

ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล, วชิรญาณ์ ดวงต๊ะ, มณิการ์ ตรึกตราครบุรี, สมบัติ ศรีชูวงศ์

656-667

การผลิตพลาสติกชีวภาพจากกล้วยโดยแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดิน

ภัคจิรัตน์ สิงหะบุตร, พรรณี อภิวันท์, ผกากรอง ปั้นทอง, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล

668-678

การสำรวจเฝ้าระวังเฉพาะโรคกาบใบเน่าสีน้ำตาลของข้าวในแหล่งปลูกข้าวที่สูงจังหวัดเชียงรายและการจำแนกสาเหตุ

พัชรา ชาภักดี, นุจรินทร์ จังขันธ์, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล

679-690

การทดสอบความใช้ได้ของชุดแถบทดสอบสำหรับตรวจวัดแรคโตพามีนตกค้างในตัวอย่างเนื้อสุกรและอาหารสุกร

ศุภรดา จันทรทิณ, อณุมาศ บัวเขียว, กิตตินันท์ โกมลภิส, อุมาพร พิมพิทักษ์, ทรงจันทร์ ภู่ทอง , นันทิกา คงเจริญพร

721-732

ประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบจากกล้วยด้วยเอนไซม์จากอวัยวะย่อยอาหารของปลาหมอไทย

โฉมอนันต์ โพธิวงค์, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, สุดาพร ตงศิริ, ชนกันต์ จิตมนัส

733-739