เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ประสิทธิภาพของเครื่อง cold fogger ในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้

พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, นลินา ไชยสิงห์, สุชาดา สุพรศิลป์, สนธยา สำเภาทอง

891-900

การเปรียบเทียบศักยภาพทางชีวมวลในสบู่ดำลูกผสมข้ามชนิด

อนุรักษ์ อรัญญนาค, สินีนาฎ เกิดทรัพย์, พัชรินทร์ ตัญญะ, พรศิริ เลี้ยงสกุล, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

917-928

การใช้สารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินทดแทนอาหารสูตร MS ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาบหอยแครง (Dionaea muscipula)

เพ็ญแข รุ่งเรือง, จันทนี ภู่เจริญ, สุนทรียา กาละวงศ์, กิริยา สังข์ทองวิเศษ, เพชรัตน์ จันทรทิณ

929-938

อิทธิพลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรม และน้ำหนักตัวของไก่ไทยสายพันธุ์สังเคราะห์

สุภาวรรณ เวียงนาค, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล, มนต์ชัย ดวงจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม

939-950

ผลของการปลูกอ้อยแบบร่วมพันธุ์ต่อการให้ผลผลิตในอ้อยตอ1

เศวตฉัตร เศษโถ, จริยา นามวงษา, นันทวุฒิ จงรั้งกลาง , พัชริน ส่งศรี

995-1004

ความดีเด่นของข้าวลูกผสมเซบั้งไฟ 1 ภายใต้สภาพปกติและสภาพแล้งในระยะการเจริญเติบโตช่วงสืบพันธุ์

โพธิ์เพชร พรแก้วประเสริฐ, จิรวัฒน์ สนิทชน, พลัง สุริหาร, สมพงศ์ จันทร์แก้ว , ธิดารัตน์ มอญขาม

1005-1014

ผลของเกลือสินเธาว์ที่มีต่อพัฒนาการของใบมะนาวโห่

สุพัตรา สารเเสน, สกุลกานต์ สิมลา, สุรศักดิ์ บุญแต่ง , เบ็จพร กุลนิตย์

1015-1026

พฤติกรรมการผลิตผักและทัศนคติในการผลิตผักปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิจิตรา เหลียวตระกูล, วชิรญา เหลียวตระกูล, วรรภา วงศ์แสงธรรม, รวีวรรณ เดื่อมขันมณี

1045-1056

พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะคุณภาพน้ำเชื้อในไก่เบตง (สาย เคยู)

โสธยา เทพณรงค์, จำเริญ เที่ยงธรรม, พรรณวดี โสพรรณรัตน์

1057-1066

รูปแบบการจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะสำหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่

พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, ภัทราพร ช่วยเมือง

1067-1076

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักไมโครกรีนของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่

เยาวเรศ เชาวนพูนผล, จุฑามาส คุ้มชัย, สุกิจ กันจินะ , ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์

1089-1098