เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ปัจจัยในการคัดแยกเมล็ดวัชพืชที่ปนมากับเมล็ดพันธุ์คะน้าด้วยวิธีการประมวลผลภาพ

จันทร์พิศ เดชหามาตย์, เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ , สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, ยุพดี ฟูประเสริฐ

1113-1118

ความชุกของการติดพยาธิภายในทางเดินอาหารของโค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

สิริกาญดา ธนาสุวรรณ, สุภาวดี ปิระเต, อนุพงษ์ ทานกระโทก, สมจิตร์ กันธาพรม, ศราวุธ ดวงมะวงศ์

1151-1162

การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำบริเวณต้นแม่น้ำจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

พัชรา นิธิโรจน์ภักดี, เชาวลีย์ ใจสุข, วัชระ น้อยคงคา, ญาณนันท์ สุนทรกิจ, อภิญญา สนธิศักดิ์

1171-1182

โครงสร้างประชาคมปลาและประสิทธิภาพผลจับจากเครื่องมือข่ายในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ขวัญใจ วงค์กุลพิลาศ, หทัยทิพย์ ธรรมวันตา, สยามรัฐ สุดระกำ, อิฐสะราม แสนสุภา

1183-1194

การเร่งสีไข่แดงโดยการเสริมสาหร่ายสไปรูลินาในอาหารเลี้ยงไก่ไข่

คคนางค์ รัตนานิคม, นิภา นาสินพร้อม, ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร

1195-1202

การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนสัตว์เป็นดัชนีชีวภาพ

เตือนตา ร่าหมาน, ปวีณา แก้วอุบล, ณัฐธยาน์ ฟาน เบม, ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว, ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว, กาญจนา อ่อซ้าย, ต่วนนูรฮัน กูบาหา

1213-1226

ประสิทธิภาพ ของราปฏิปักษ์ Chaetomium spp. ต่อ Phytophthora palmivora (P-05) สาเหตุ โรครากและโคนเน่าทุเรียน

อำพล พรหมเมศ, สรัญยา วัลยะเสวี, หัทยา อรุโณทยานันท์, โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น, รัชดาวรรณ ชีวังกูร, ชัยวัฒน์ โตอนันต์

1251-1264

พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณซาก สี และความหนาหนังในไก่เบตง (สาย เคยู)

ปานศิริ พุทธรักษา, อัจฉรา ขยัน, ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, พรรณวดี โสพรรณรัตน์

1265-1274

ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อลักษณะการดูดซับสังกะสีในดินนาโซดิกพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

สายชล สุขญาณกิจ, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , เอิบ เขียวรื่นรมย์

1275-1286