เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ผลของการปลูกข้าวโพดแซมถั่วต่อการชะล้างพังทะลายหน้าดิน และความหลากหลายทางชีวภาพในดิน

อดิเรก ปัญญาลือ, เจษฎา จงใจดี, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

449-458

ผลของการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในผลผลิตต่อคุณภาพผลผลิตของส้มโอพันธุ์มณีอีสาน

นันทลี เอี้ยนไธสง, รำไพ นามพิลา, สมยศ มีทา, สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน , สังคม เตชะวงค์เสถียร

459-468

ตำแหน่งของอินทรีย์คาร์บอนและคาร์บอนที่เสถียรในดินนาที่มีเนื้อดินต่างกัน

วุฒิ ศรีวิชัย, ดวงสมร ตุลาพิทักษ์, พฤกษา หล้าวงษา, พัชรี แสนจันทร์

481-486

สมบัติทางฟิสิกส์ดินและการย่อยสลายของเศษซากใบยางพาราในแปลงยางพาราที่มีอายุแตกต่างกัน

ปรินทร บุญเกื้อ, วิทยา ตรีโลเกศ, สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชุตินันท์ ชูสาย, ศิวพร ศีลเตโช, Claude Hammecker, Christian Hartmann, นพมณี สุวรรณัง

497-506

ผลของยีน IGF-II ต่อลักษณะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากในสุกรพันธุ์กระโดน

เกศรา อำพาภรณ์, พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ, ชเวง สารคล่อง , มนต์ชัย ดวงจินดา

533-542

การผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลสด้วยเชื้อ Acetobacter xylinum โดยการให้น้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปสับปะรดเป็นแหล่งคาร์บอน

จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด, สลาลี แสนชั่ง, อาณัฐ ครุฑจันทร์ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์

581-590

Effects of electrical conductivity (EC) of the nutrient solution on growth, yield and quality of lettuce under vertical hydroponic systems

Nguyen Van Quy, Wantana Sinsiri, Supharat Chitchamnong, Kriangsuk Boontiang, Waranyoo Kaewduangta

613-622