เผยแพร่แล้ว: 2022-08-31

การเปลี่ยนแปลงความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าแครอท หลังการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารพืช

จักรพงษ์ กางโสภา, เพชรรัตน์ จี้เพชร, นรารัตน์ ทาวงค์, อรัญญา สิงโสภา, สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์

134-143

การคัดเลือกพันธุ์ปทุมมาลูกผสมต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum species complex

English

อทิตยา คำวินิจ, อังสนา อัครพิศาล, พรสุข ชัยสุข, ธีรนิติ พวงกฤษ, เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี

160-168

ศักยภาพการทนแล้งและผลผลิตของข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์แนะนำในประเทศไทย

จรัญญา แขกสวัสดิ์, สุวัจน์ อิ่มวิชิต, ประภัสสร วิจิตรจันทร์, สัณห์ฐิศ รีวราบัณฑิต, นัฐวรรณ บุษบา, สุนันทรา บรรจบพุดซา, ธนสิน ทับทิมโต, กนกวรรณ ศรีคชา, เบญญาภา ทองศรี, พงศธร สุขสวัสดิ์, พีรดา อินทะเสน, ประพฤติ พรหมสมบูรณ์, ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส, ไพรัตน์ พิมพ์ศิริกุล

187-195

การสร้างตราสินค้าและการรับรู้ตราสินค้าฟาร์มเจ้าคุณ By KMITL

จีรนันท์ เขิมขันธ์, รัญคุณานิชช กันหลง, ประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์, รัตตมา รัตนวงศา

206-215