วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal Of Agricultural Research And Extension) เป็นวารสาร
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตร
เป็นวารสารราย 4 เดือน กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเผยแพร่ในแบบรูปเล่มสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร
Print ISSN : ISSN 0125-8850
Online ISSN : E-ISSN 2630-0206

ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (2019): กันยายน - ธันวาคม 2562

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน–ธันวาคม 2562 ที่อยู่ในมือทุกท่านฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี พุทธศักราช 2562 หนึ่งปีที่ผ่านมา กาลเวลาเดินทางผ่านไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการของคนในทุกระดับแม้กระทั่งตัวเกษตรกรเอง เกษตรกรหลายท่านเริ่มคุ้นชินและไม่รู้สึกกลัวกับคำว่า Smart Farm ทำให้พวกเรานักวิจัยทั้งหลายคงต้องค้นคว้า คิดค้น ประดิษฐ์ รวมถึงปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เรียกว่า Disruptive technology

                    บทความวิจัยในฉบับนี้ ยังคงความหลากหลายให้เลือกอ่านได้ตามที่ท่านสนใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะส่งผลงานดีที่เป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการมายังวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรของเรา อย่างดีเช่นเคยครับ

                   กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ใคร่ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงโปรดดลบันดาลให้นักวิจัยทุกท่านตลอดถึงครอบครัว บุคคลที่ท่านรักและเคารพ จงประสบแด่ ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

            บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-29

ลักษณะขวัญและความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวของโคขาวลำพูน

พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, ชยุต ดงปาลีธรรม์

1-11

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดอินโดล-3-แอซิติกของเชื้อ Streptomyces และการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

ขนิษฐา สมตระกูล, ณัฐมล ศรีภาษา, สุดารัตน์ ลาดเสนา, อภิเดช แสงดี, วราภรณ์ ฉุยฉาย

12-22

โครงสร้างตลาด เส้นทางการตลาด และห่วงโซ่อุปทานของไก่เบตง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง, ไชยวรรณ วัฒนจันทร์, สุธา วัฒนสิทธิ์, บัญชา สมบูรณ์สุข

78-85

การปฏิบัติในระบบการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF SYSTEM) ของนักส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่

เรวัต แก้วเลิศตระกูล, พุฒิสรรค์ เครือคำ, พหล ศักดิ์คะทัศน์, นพพร บุญปลอด

114-125

ดูเล่มทุกฉบับ