ข่าวประกาศ

กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

2021-06-01

กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

1. การส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้

ไฟล์บทความ
         - บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ Word 1 ไฟล์ [โดยจัดตามรูปแบบการเตรียมต้นฉบับของวารสารฯ]

ไฟล์อื่น ๆ
         - ใบลงทะเบียน [เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน]

2. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องตามเอกสารการเตรียมต้นฉบับของวารสารฯ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงเผยแพร่ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นตอนถัดไป 

3. ค่าธรรมเนียมวารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางค่าธรรมเนียม.jpg

หมายเหตุ  แบบเร่งด่วน (Fast Track) ทางวารสารฯจะมีการประกาศเปิดรับบทความเป็นระยะ สามารถติดตามได้ผ่านทางข่าวประกาศของระบบThaiJO

โดยบทความจะต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ ในประเด็น รูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าพิจารณาบทความ โดยวารสารฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้เขียนแสดงหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail: mju_journal@gmaejo.mju.ac.th แล้ว

 *** หมายเหตุ: การจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารฯ มิได้ถือว่าบทความจะได้รับการพิจารณาเผยแพร่เสมอไป หากแต่ขึ้นอยูกับผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

                กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

                ชื่อบัญชี           มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                ธนาคาร          กรุงเทพ สาขาแม่โจ้

               เลขที่บัญชี       678-0-04800-2
***ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น***

 

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระอัดแน่นทางวิชาการให้ท่านผู้อ่านได้เลือกอ่านเพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ จำนวน 14 เรื่องด้วยกัน มีความหลากหลายในหัวข้อที่น่าสนใจ เพราะทางกองบรรณาธิการมีความเชื่อมั่นว่า ในความหลากหลายของเนื้อหาสาระจะยังประโยชน์ให้กับท่านผู้อ่าน ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการในหลากหลายมุมมอง เพื่อจะนำความรู้ที่หลากหลายไปใช้ และ/หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรของเราได้ กินดี อยู่ดี   มีสุข

          ผมเขียนบทบรรณาธิการ ฉบับนี้ด้วยความรู้สึกที่ หดหู่ และ เป็นห่วงพี่น้องร่วมชาติ ที่ยังอยู่ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ที่มีการแพร่กระจายไปทั่วประเทศ มีผู้ติดเชื้อ เกือบสองหมื่นคนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตเกือบ 300 คน ต่อวัน สถานการณ์ดังกล่าวกระทบอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง พี่ของน้องประชาชนทั่วประเทศ หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็ววันนี้ เพื่อความสุข ความสงบ จะได้กลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน และขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านแคล้วคลาดจากโรคภัย มีสุขภาพกายและจิตที่เข้มแข็ง สมบูรณ์ ฟันฝ่าเหตุการณ์วิกฤตินี้ไปได้ทุกท่านนะครับ เราจะอดทน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน   ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสและมีความหวังเสมอ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับ

ด้วยรักและเคารพ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ