Announcements

ขอแจ้งยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแบบเร่งด่วน (Fast Track)

06-09-2023

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ขอยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแบบเร่งด่วน (Fast Track) อัตราเรื่องละ 8,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI 
         ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

หนังสือแจ้งยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความฯ แบบเร่งด่วน (Fast Track

Read more about ขอแจ้งยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแบบเร่งด่วน (Fast Track)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2567) วารสารวิจัย ฯ  ฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของปี 2567 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังคงครองแชมป์ที่ทั่วโลกและประเทศไทยให้ความสำคัญ ในขณะที่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยประเทศไทยได้มีการเพิ่มระดับความเข้มงวดปรับค่ามาตรฐานของ PM 2.5 โดยปรับค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็น 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากเดิม 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปัญหาทรัพยากรน้ำ ก็เป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง จึงควรมีการวางแผนการใช้ประโยชน์จากน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราควรจัดการที่ดินให้ชุมชนทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ประมง และกลุ่มเปราะบางด้วยการให้ความรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ลดผลกระทบต่อสังคม และการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ สร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วารสารวิจัย ฯ ฉบับนี้ มีบทความวิจัยที่น่าสนใจที่หลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมและเสถียรภาพในความหวานและผลผลิตของข้าวโพดหวาน ความผิดปกติของดอกเพศเมียที่มีการบานในฤดูและก่อนฤดูของลำไยพันธุ์อีดอและพวงทอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนบทความวิจัยที่ด้านเกษตรอินทรีย์ เช่น การสกัดและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรหนอนตายหยาก ผลของการสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟโดยไม่ใช้ตัวทำละลายต่อสารสำคัญบางชนิดจากใบกัญชง ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพและยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) คุณลักษณะทางเคมีกายภาพและเจลแป้งเปียกของแป้งข้าวสาลีพื้นเมือง ปลูก ในภาคเหนือประเทศไทย ผลกระทบอุณหภูมิและเวลาไพโรไลซิสที่มีต่อคุณสมบัติถ่านชีวภาพและน้ำส้มควันไม้จากทางใบปาล์ม ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตชาภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ตลอดจนงานวิจัยด้านการส่งเสริมการเกษตร ตามบริบทภูมิสังคมต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกหลาย ๆ เรื่องครับ แล้วพบกันใหม่ในฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 09-04-2024

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ